We genezen niet en geven geen therapie

Het nieuws, dat afgelopen dinsdag 26 januari de motie van Vera Bergkamp van D66, met betrekking tot een verbod op homogenezing en conversietherapie, in de Tweede Kamer werd aangenomen, was te verwachten. Zeker nu de verkiezingen eraan komen. Het nieuw te kiezen kabinet zal de wet gaan uitwerken.

Wat die zal gaan inhouden is nog de vraag. Alsook waar de termen ‘homogenezing’ en ‘conversietherapie’ nu precies voor staan. De motie spreekt over ‘schending van de mensenrechten’. Herman van Wijngaarden had het even geleden in een interview over “de onduidelijke en zeer brede definitie van conversietherapie.” Iemand anders vraagt zich met betrekking tot de term ‘homogenezing’ af: “Zou bidden voor homo’s daar ook onder vallen?”

Voor alle duidelijkheid: onze stichting houdt zich met géén van beide bezig. We genezen niet en geven geen therapie. Wel ondersteunen we mensen die daar om vragen en daar behoefte aan hebben. Mensen die Gods Woord als leidend voor hun leven zien.

Daar ligt de focus van onze stichting.

Voor wie het interessant vindt, volgt hieronder de tekst van de motie.

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2

Vergaderjaar 2020-2021

35 570 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021

Nr. 181       GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S.

Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 137

Voorgesteld 26 januari 2021

De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat alle vormen van “homogenezings- of conversietherapie” een schending van de mensenrechten zijn;

overwegende dat naar aanleiding van de motie-Bergkamp c.s. (28345, nr. 219) onderzoek is gedaan naar de mate waarin jongeren en kwetsbare personen in Nederland worden blootgesteld aan “homogenezings- of conversietherapie”;

constaterende dat het eerste deel van het onderzoek concludeert dat “homogenezings- of conversietherapie” in Nederland voorkomt, met ernstige psychische en/of fysieke schade als gevolg;

constaterende dat eind juni 2020 het tweede deel van het onderzoek mogelijke richtlijnen tot beleidsmaatregelen opgeleverd zou worden;

verzoekt de regering, begin 2021:

• te komen met een wetsvoorstel waarin het verlenen van “homogenezings- of conversietherapie” aan minderjarigen en kwetsbare volwassenen en het werven/openlijk aanbieden van “homogenezings- of conversietherapie” strafbaar wordt gesteld;

• een plek op te richten waar personen zich kunnen melden indien zij slachtoffer zijn van “homogenezings- of conversietherapie”,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

El Yassini

Van den Hul

Özütok