Vruchtbaar in Christus met homoseksuele gevoelens

Deze blog is een samenvatting van een toespraak van pastor Sam Allberry waarin hij christenen met homoseksuele gevoelens vijf belangrijke handreikingen doet. De complete toespraak is te  beluisteren via de link: https://www.youtube.com/watch?v=fRSt_QKhDUk

1. Onze identiteit ligt in Christus

Onze samenleving lijkt er steeds meer van overtuigd te zijn dat de mens gedefinieerd wordt door zijn of haar seksuele gevoelens. Kortom, dat je seksuele gevoelens bepalen wie je bent. Elke vorm van seksuele oriëntatie moet daarom geaccepteerd worden. En als je bent wat je voelt, is seksuele en romantische vervulling het belangrijkste wat er is. Daarin ligt een menswaardig bestaan.

Onze identiteit echter ligt in Christus. Door Hem zijn wij kinderen van God. Wat een wereld aan verschil! Jezus leert twee dingen  over seksualiteit. Als eerste in welke context seksualiteit als een gave aan de mens is bedoeld. Daarnaast leert Hij ons door Zijn eigen leven  dat seksualiteit en romantische vervulling niet de sleutels zijn om ons compleet te maken. Jezus was immers Zelf de meest complete mens die ooit geleefd heeft, terwijl Hij celibatair leefde.

Jezus onderwijst ons een hele andere weg tot ware vervulling. Hij leert ons dat verzoening met de Vader dóór Hem ons moet vervullen en voldoening geven. Hoe belangrijk is het dat wij, christenen, onze identiteit funderen op Gods Woord. We worden  niet gedefinieerd door onze zonden of verlangens, maar  door wie we zijn voor Gods aangezicht in Jezus Christus. En dat is zo bevrijdend!

2. Discipelschap is zwaar

Alle mensen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God  (Romeinen 3:23). Bij aan-vang van Zijn bediening riep Jezus op tot bekering (Markus 1:15). Hij sprak niet tot een selectieve groep, maar tot de hele mensheid. Alle mensen staan dus, geestelijk gezien, in de verkeerde richting opgesteld. Wij moeten ons allemaal bekeren, ons omdraaien en van richting veranderen. Dat geldt voor heteroseksuelen net zo goed als voor homoseksuelen. Discipelschap, Jezus volgen, zal ieder van ons veel kosten. Discipelschap is zwaar.

Jezus heeft gezegd: ‘Laat wie achter Mij aan wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen’ (Markus 8:34). Er zullen dingen zijn die we de rug moeten toekeren. Dat betekent ook ‘nee’ zeggen tegen wie wij dachten dat we waren, en in plaats daarvan ‘ja’ zeggen tegen Jezus. De identiteit waar wij al die jaren zo druk mee bezig zijn geweest, dient overgegeven te worden aan Christus.

God snoeit ons (Johannes 15:1). En hoe heftig is het als God dingen van ons eist of wegneemt waarbij het voelt alsof we niet zonder kunnen.  Snoeien is echter nodig om ons vruchtbaarder te maken. Uiteindelijk is de verandering die we het meest nodig hebben niet dat we meer en meer heteroseksueel worden, maar dat we steeds meer op Christus gaan lijken, heilig worden.

3. Gods Woord is goed

Om te beginnen is het zo belangrijk dat wij geloven dat de Bijbel het gezaghebbende Woord van God is, dat waar en betrouwbaar is. In deze chaotische wereld is Gods Woord ons fundament en onze gids. We kunnen niet zonder het dagelijks lezen, bestuderen en overpeinzen van het Woord.

Jezus sprak over Zichzelf: Ik ben het Brood des Levens. Het is alsof God door deze woorden tot ons zegt, dat we zo ontworpen zijn dat we alleen in Jezus (ware) vervulling voor onze ziel vinden. Het is in Hem waar we onze hoogste zekerheid en toevlucht moeten vinden. De vraag is of Hij echt genoeg voor ons is.

Gods Woord is goed, óók door de manier waarop het ons tegenspreekt. In  Psalm 19:9 staat: ‘De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart.’ Kun je dat zeggen van bevelen van iemand anders in het universum? Gods bevelen  zijn schitterend, omdat Hij schitterend is. Als we Zijn weg bewandelen, als we leven in gehoorzaamheid aan Zijn Woord, komt Zijn goedheid en liefde echt bij ons binnen. Niemand kent ons beter dan God, niemand houdt meer van ons dan Hij. Daarom kunnen wij vertrouwen op Zijn Woord. Zijn Woord kan ons enorm prikkelen, maar is altijd goed.

4. De kerk is essentieel

In Markus 10:29-30 sprak Jezus tot Zijn discipelen:  ‘Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van Mij en om het Evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig, nu in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de wereld die komt, het eeuwige leven.’Jezus gaat ervan uit dat er dingen zijn die we moeten achterlaten om Hem te kunnen volgen. De meest waardevolle dingen daarvan zijn relationeel. 

Het is mogelijk dat er bepaalde relaties zijn die we moeten achterlaten om Jezus te volgen. Wellicht een homoseksuele relatie, of de optie van huwelijk en gezinsleven. Jezus belooft ook dat we vervolgens ‘nu in deze tijd honderdvoudig zullen ontvangen!’ Wat we ook moe(s)ten achterlaten, we zullen veel meer terugontvangen en opnieuw in relaties: Huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers. 

Jezus belooft dat wat je ook achterlaat om Hem te volgen, je altijd een nettowinst zult hebben, uitgedrukt in familie. En dat is waarin de kerk zou moeten voorzien. Helaas is  ze daarin zoveel tekortgeschoten. Iemand zei: ‘We kunnen leven zonder seks, maar niet zonder intimiteit’. Wij als kerk zijn  verantwoordelijkheid om de belofte van Markus 10 te vervullen en ervoor te zorgen dat degene die daadwerkelijk ‘familie’ achtergelaten hebben, veel meer zullen ontvangen – zelfs in dit leven – dan dat ze hebben achtergelaten.

5. De toekomst is heerlijk

We mogen uitkijken naar het moment dat Jezus terugkomt. Dan zullen we de nieuwe schepping in alle volmaaktheid binnengaan en ervaren. We ontvangen  een perfect lichaam en zullen bevrijd zijn van ongewilde verlangens, ongewilde  verleidingen en van ongewilde omstandigheden. Er zal een  eeuwige en perfecte intimiteit zijn in de nieuwe schepping.

Dit helpt ons om te gaan met het gemis van huwelijk en gezin, met het accepteren van een lichaam wat we niet wilden. Paulus herinnert ons eraan dat de worstelingen die we in dit leven hebben, niet opwegen tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden (Romeinen 8:18). Welke strijd en lijden we ook ervaren, het is tijdelijk. Onze toekomst is zeker en eindeloos goed!