Volhard tot het einde!

“Ik ken in mijn omgeving echt maar één of twee homo’s die er ook bewust voor kiezen om single te blijven. De meerderheid kiest – al dan niet gemakkelijk – voor een relatie. Dat maakt dat ik me soms eenzaam voel.” Woorden van een jonge vrouw die werd gevolgd in de vierdelige serie ‘Ken je mij?’ die de EO in januari van dit jaar uitzond, en waarin homoseksuele mannen en vrouwen hun ervaringen over sociale acceptatie in christelijke kring delen. Deze vrouw was een van de acht personen die aan het woord kwam en een van de twee die, na een lange en moeilijke worsteling, ervoor heeft gekozen single te blijven.

De woorden van de jonge vrouw raakten me: je worstelt met homo-gevoelens, kiest voor een celibatair leven omdat je een homoseksuele relatie niet kunt rijmen met je geloof, en je voelt je vervolgens alleen staan omdat je onder christenen een van de weinigen bent die deze keus maakt. Tegenwoordig is het inderdaad het geval dat binnen deze doelgroep een kleine minderheid ervoor kiest single te blijven. Hoe pijnlijk en eenzaam kan dat zijn. En hoe belangrijk is dan steun vanuit de kerk en van medegelovigen. Jammer dat dat niet zo vanzelfsprekend is, al zijn er gelukkig uitzonderingen.

We leven in een tijd waarin de fundamenten van het christelijke geloof onder grote spanning staan en aangevallen worden. We zien hoe de tegenstander alles op alles zet om te verwoesten wat er nog van God in deze wereld zichtbaar is. Het huwelijk en seksualiteit zoals God het heeft bedoeld, is zo’n belangrijk fundament (Genesis 2:24). Als je het nieuws enigszins volgt, valt op hoe in deze huidige crisistijd de genderrevolutietrein op de achtergrond in een behoorlijk tempo doordendert. Dat hoeft ons echter niet te verbazen, want gender-neutraliteit staat hoog op de agenda van de VN.

Psalm 11 is wat dat betreft een hele toepasselijke psalm. Lees hem maar eens. David begint met een krachtig statement: Ik heb tot de HEERE de toevlucht genomen (vers 1a). Een beter toevluchtsoord is er niet! Vervolgens beschrijft David een ernstige crisis waarin hij zich bevindt: Want zie, de goddelozen spannen de boog, zij leggen hun pijlen op de pees om in het donker te schieten op de oprechten van hart. Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald! (vers 2-3a) Het is alsof David deze woorden geschreven heeft voor de tijd waarin we nu leven. Ze zijn zo herkenbaar!

David vervolgt zijn psalm met de vraag: Wat kan de rechtvaardige dan doen? (vers 3b) Ook voor ons vandaag een hele essentiële vraag. Hoe gaan  wij om met de huidige situatie waarin de weerstand tegen christenen toeneemt en Bijbelse fundamenten zoals die van huwelijk en seksualiteit meer en meer onder druk komen te staan,  omver worden gehaald? Waar ligt de zekerheid voor de gelovigen, voor hen Gods Woord willen navolgen?

David beantwoordt deze  vraag in het tweede deel van Psalm 11. Hij kijkt daarbij voorbij de dreiging en voorbij het gevaar naar God Die regeert over alle dingen.

God is still in control. En Hij beproeft de rechtvaardige. Dat betekent dat de omstandigheden waar wij als gelovigen vandaag mee te maken krijgen, een gelegenheid zijn om te laten zien dat ons geloof echt is. Eigenlijk een soort testtijd dus.  Aan het eind van de psalm  lezen we over het lot van de goddelozen.

Het mag ons bemoedigen dat de Heere God over alle dingen regeert. Er loopt Hem niets uit de hand. En Hij is onze toevlucht (vers 4). Psalm 11 leert ook dat het uiteindelijk niet goed zal aflopen met de goddelozen,  maar dat de oprechten Gods aangezicht zullen aanschouwen (vers 7).

De vraag is of we meegaan in de stroom van de wereld of dat we trouw blijven aan de Heere Jezus en aan Gods Woord. Dat vraagt om volharding, iets wat we niet in eigen kracht kunnen. Laten we daarom steeds opnieuw bidden voor een sterk geloof: dat we trouw zullen zijn in het volgen van de Heere Jezus en volhardend vasthouden aan Gods Woord. Een gebed zowel voor onszelf als voor al onze broers en zussen die worstelen met homo-gevoelens en die ervoor gekozen hebben single te blijven. Gebed maakt zwakken sterk en sterken zwak!

De Heere Jezus gaf Zijn leerlingen, vlak voor Zijn hemelvaart, een geweldige belofte waar wij ons aan vast mogen houden: En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen (Mattheüs 28:20). Hij is erbij, elke dag van ons leven. En Hij heeft ons Zijn Woord, Zijn Geest en elkaar gegeven! Laten we dan ook volhardend de wedstrijd lopen die voor ons ligt, terwijl wij ons focussen op Hem, Die ons grote Voorbeeld is (Hebreeën 12:1b-2).

Wat zou het geweldig zijn als de Heer ons bij de Eindstreep opwacht met de woorden: ‘Goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Je had kleine kracht, maar hebt Mijn woord bewaard en Mijn Naam niet verloochend!’ Dan zullen we in aanbidding onze kronen aan Zijn voeten werpen.  Wat  een heerlijke  Toekomst!