Veranderen door vernieuwing van denken

Herken je het dat je steeds weer vastloopt in frustrerende en ontmoedigende denkpatronen? Wat zou het fijn zijn als er een aan- en uitknopje bestond voor ons denken. Want wat houden ze ons vaak in de ban, leiden ze ons af en zetten  ons op het verkeerde been. En vaak zijn ze een blokkade in de relatie met God. Elke christen heeft ermee te maken. Ergens las ik dat de grootste geestelijke strijd van onze generatie plaatsvindt in het hoofd, in ons denken. En juist onze gedachten zijn de wortel van onze woorden en daden. Ze bepalen dus ons welzijn. Het is daarom belangrijk na te denken over wat je denkt, en je hart te vullen met goede dingen.

Volgens onderzoekers hebben we gemiddeld zo’n 50.000 gedachten per dag. Een hele klus om hier verandering in aan te brengen. Het goede nieuws is dat God ons hier niet alleen mee laat tobben, maar dat Hij ons wil helpen in het vernieuwen van ons denken. Het is een actief proces waar we wel zelf voor moeten kiezen en wat ook discipline vereist. De Bijbel geeft hier handvaten voor. Met het Woord van God en Zijn Geest als basis kan er echt iets in ons veranderen. In mijn strijd met homoseksuele fantasieën was dat het baken in een storm van de in mijn ogen vaak haast  onbeheersbare  en  ronddraaiende gedachtestroom.

WAAROM VERANDEREN

Waarom moet ons denken veranderen? Omdat ons denken voortdurend wordt beïnvloed door de wereld die door de vader van de leugen wordt geregeerd.  Het is nodig dat we de Heilige Geest toelaten in ons denken, zodat Hij ons Gods waarheid kan laten zien en wij er onze gedachten mee gaan vullen. Ons denken heeft een metamorfose nodig als wij willen leven zoals God het heeft bedoeld.

Als we ons denken voeden met angstige gedachten, worden we bang. Koesteren we boze gedachten, dan worden we boos. Als we jaloerse gedachten toelaten, worden we jaloers. Spreuken 23:7 zegt: Want zoals iemand in zijn hart denkt, zo is hij (KJV). En Spreuken 4:23 moedigt ons aan: Behoed (bewaar) uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens (NBG).

Wanneer je opnieuw geboren bent, heb je een nieuw hart en een nieuwe Geest ontvangen, ben je verlost van de slavernij van de zonden. Maar dat betekent  niet automatisch dat je denken direct vernieuwd is. De Heilige Geest is de Geest van de waarheid, en Hij leidt ons naar de volle waarheid (Johannes 16:13a). Hij zal onze ogen openen voor de leugens in ons denken waarin wij geloven. Een leugen is dat wat tegenover de waarheid van God staat. Een kenmerk van een leugen is dat het je leven beheerst en de vreugde van je wegneemt.

BIJBELSE OPLOSSING

De Bijbel leert dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Dit is mogelijk wanneer we onze gedachten aan laten sluiten bij Gods gedachten. En dat is een proces wat tijd, onderzoek en gebed kost, maar ook nederigheid en overgave.

In Romeinen 12:2 schrijft Paulus: En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld (de oppervlakkige gewoonte en gebruiken van de tijd waarin wij leven), maar wordt hervormd (veranderd of getransformeerd) door de vernieuwing van uw denken (nieuwe idealen en nieuwe houding), opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is (voor jezelf), het goede, welgevallige en volkomene (NBG).

En Johannes 8:32 zegt nog iets belangrijks: En u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken (HSV). Het is dus ontzettend belangrijk om de waarheid te ontdekken, je deze eigen te maken en deze ook toe te passen in je leven.

DE PRAKTIJK

We kunnen alleen veranderen wanneer we anders gaan denken. Alles start bij het denken, en dan zul je van binnenuit veranderen. God werkt altijd van binnen naar buiten. We moeten ons dus in de eerste plaats bewust worden van wat we denken. Is wat we denken in lijn met het Woord van God? En er vervolgens mee aan de slag te gaan, waarbij de Bijbel ons enkele belangrijke handvaten aanreikt:    

1.) Gedachten gevangen maken

Paulus schrijft in 2 Korinthe 10:3-5 dat we verkeerde gedachten en ideeën moeten wegdoen, deze moeten gevangennemen en bij God brengen.  Dus als onze gedachten niet overeenkomen met de waarheid, moeten we leren om de eerste gedachte (ja, de allereerste!) direct krijgsgevangen te nemen. Doe je dat niet, dan gaat het van kwaad tot erger. Kijk naar David en zie wat er gebeurt als je niet direct de eerste gedachte aanpakt. Als hij dat wel had gedaan, was het niet zover gekomen dat hij vreemdging met Bathseba en uiteindelijk haar man op het slagveld liet vermoorden. De gedachten moeten niet over jou regeren, maar jij over de gedachten. Neem dus de autoriteit! Of een gedachte overeen-komt met Gods Woord, ontdek je door het Woord te lezen, door te bidden, door contact met medechristenen, door een gemeente te bezoeken. Medebroeders en zusters kunnen je onderwijzen en corrigeren.

2.) Gedachten vervangen

In ons is een voortdurend strijd gaande tussen de goede gedachten van God en de influisteringen en leugens van satan. We moeten leren ze met behulp van de Heilige Geest te onderscheiden en te kiezen voor Gods waarheid. Als je een gedachte hebt die niet overeenstemt met de waarheid moet je deze vervangen door de waarheid. Dat moet je zelf doen: niemand anders kan dat voor je doen. Een gedachte vervangen is te vergelijken met het uittrekken van een kledingstuk. En een andere gedachte daarvoor in plaats te stellen is als het aantrekken van een kledingstuk. Bijvoorbeeld: ‘Ik ben waardeloos’ is een leugen. Deze vervang je door de waarheid: ‘Ik ben Gods geliefde kind, kostbaar en hooggeschat.’ Je bekeert je dus letterlijk van de leugen tot de waarheid (vgl. Efeze 4:23-24).   

3.) Goede woorden uitspreken

Let daarnaast ook op welke woorden je uitspreekt over jezelf en over anderen. Zegenende woorden geven een zegenende atmosfeer om je heen, dat heeft invloed op jezelf en op anderen. Daarom willen anderen graag in je buurt komen. Het tegenovergestelde kan echter ook het geval zijn (vgl. Spreuken 18:20). De woorden die je spreekt, worden door je eigen oren gehoord en voeden daarmee je binnenste, je buik. De vraag is dus: waar voed jij je mee?

4.) Je hart vullen met goede gedachten

In het verlengde hiervan kun je ervoor kiezen om je hart te richten op Gods gedachten en je te vullen met goede en positieve gedachten, want dan zullen die ook uit je mond komen. Gedachten leiden immers tot woorden en daden.

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn (Kolossenzen 3:1-2, HSV). Het gaat er dus om waar je naar kijkt, waarop jij gefocust bent. 

5.) De rol van de Heilige Geest

God is in de hemel en de Here Jezus zit aan Zijn rechterhand. De Heilige Geest echter is in jouw hart uitgestort om je in de waarheid te leiden. Zonder de Geest van God kun je niets. Het is nodig dat je met Hem samenwerkt in het proces van heiliging om steeds meer op de Here Jezus te gaan lijken. Samenwerking is hét sleutelwoord!

EEN PROCES

Vernieuwing van denken is een proces! De Heilige Geest is hierin je helper en trooster. En Hij wijst je steeds opnieuw op het volbrachte werk aan het kruis. Geestelijke groei is groeien in waarheid over jezelf (identiteit), en in waarheid over God (Godsbeeld). Kom in actie en leer te leven vanuit de overwinning die God ons door Zijn Geest wil geven. Word veranderd door de vernieuwing van je denken, tot eer van God de Vader!