Vanuit je geloof reageren op vijandelijkheid

  • In onze postchristelijke cultuur ervaren we als christenen vijandigheid. Ons geloof kan op allerlei manieren botsen met omringende culturen. Momenteel zijn seksualiteit, gender en mensenrechten zulke items in ons seculiere Westen. Als je traditionele Bijbelse standpunten voorstaat, kan je worden bespot, of als immoreel worden bestempeld.
  • Dergelijke vijandigheid kan verschillende reacties oproepen. Ik noem er vier: 1. compromissen sluiten; 2. zwijgen; 3. je terugtrekken; 4. confronteren. Deze reacties kunnen waardevol zijn, maar ook schadelijk als ze een patroon worden.

Vijandigheid

De ‘wereld’ wijst het christendom af. Johannes schrijft: “De wereld kent ons niet, omdat ze Hem niet kent.” (1 Johannes 3:1). Je bent anders, staat onder kritiek. Iedere gelovige kan beproeving en vervolging verwachten, zegt Jezus (Matt. 13:20-21). Vijandigheid zuivert schijn-geloof uit. (Matt. 7:21).

John Stott beschrijft het christelijke waardesysteem als “in strijd met dat van de wereld”. Tegenwerking bewijst dat het christendom ánders is. Beproeving en vijandschap verdiepen je geloof, omdat je wordt gedwongen dat te verwoorden, de kosten ervan te berekenen en God te vertrouwen.

Op vijandigheid móet je wel reageren: je verstoppen, óf opstaan en vechten. Vanuit de angst je rechten te verliezen, of de mond te worden gesnoerd. Die angst kan gegrond zijn. Maar ze is vooral gericht op jezelf: je comfort, bezit, rechten of kerk, én op de schijnbaar overweldigende kracht van de oppositie: financiële steun; toestemming om kinderen te indoctrineren; schijnbaar verlangen om kerken te ondermijnen. Jezus zegt: “Wees niet bang voor wie het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor Hem die zowel ziel als lichaam in de hel kan vernietigen” (Matt 10:28).

Laten we bidden! Dat helpt om goed te reageren.

1.Compromissen sluiten

Je kunt bruggen bouwen door een compromis te sluiten. Paulus schrijft: “voor iedereen iets worden” (1 Kor. 9:22). Hij past zich aan, maar doet niets af van Gods Woord. Net zo kunnen wij contact aangaan met wie een andere overtuiging hebben.

Als je je laat intimideren door de wereld, breng je belangrijke waarheden in gevaar en dreig je je ‘zoutende kracht’ te verliezen (Matt 5:13). Je kunt zeggen: “Ik richt me naar de ander”, bijvoorbeeld naar homo’s en transgenders die te maken hadden met veroordeling en uitsluiting. Luisteren en steunen is zeker belangrijk. Maar Jezus leert: “Het grote gebod is God liefhebben met heel je hart“(Matt. 22:37). Ook voor Jezus geldt: “Heb je Mij lief, houd dan Mijn geboden” (Johannes 14:15).

Sommige kerken pasten hun denken over seksualiteit aan. Nu ontdekte Andrew Marin dat onder Amerikaanse LGBT-ers 51% na hun 18e jaar de kerk verliet, 3% vanwege de traditionele huwelijksleer. Belangrijker redenen waren: zich niet welkom en gehoord voelen, zelfs gevraagd worden de kerk te verlaten. Onze theologie hoeft niet aangepast, maar onze omgang met LGBT-ers moet herzien worden!

Drie remedies tegen compromissen sluiten:

1. Verdiep je in Gods Woord, laat het je leven doordringen (Psalm 1:1-2)

2. Verwacht: het evangelie zaait verdeeldheid (1 Kor. 1:23)

3. Schaam je niet voor Gods waarheid, die brengt verlossing (Rom. 1:16)

2. Zwijgen

Wil je geen compromis sluiten, en aan je overtuiging vasthouden, dan kan je ook zwijgen.   Jezelf niet langer openlijk verwoorden. Bang om te kwetsen of vijandigheid uit te lokken. Nu is zwijgen, anderen laten praten, heel goed. Veel christenen pushen hun standpunten. Luisteren is beter (Jakobus 1:19), net als investeren in betrouwbaarheid en respect voor anderen. Het is wijs even stil zijn, als thema’s splijtend werken. Dat leidt af van het evangelie (Titus 3:9). Het is belangrijk om goede momenten af te wachten in een gesprek. Zeker als er een kloof is vanwege verschillende opvattingen.

Zwijgen kan voortkomen uit angst, die mensen soms overgieten met een sausje: “ik wil geen barrière voor het evangelie opwerpen”. Maar je moet de kosten van discipelschap niet uit de weg gaan. Jezus volgen kan iets kosten. Hij zegt:  elke discipel “moet zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen” (Matt. 16:24).

Drie remedies tegen zwijgen:

1. Wees duidelijk over je geloof. Oefen erin impopulaire leerstellingen liefdevol en respectvol te verwoorden (1 Petrus 3:15).

2. Vertrouw Gods Geest als je woorden zoekt (Matt 10:19-20).

3. Het evangelie zal sommigen beledigen. Velen verlieten Jezus omdat Hij een harde leer bracht. Hij zwijgt dan niet. Maar benadrukt hoe belangrijk het delen van de waarheid is: “Wat Ik gezegd heb is Geest en leven.” (Johannes 6:63b)

3. Je terugtrekken

Je kunt je terugtrekken uit het contact met mensen met wie je het oneens bent: in een aparte gemeenschap gaan leven, alleen met christenen omgaan, of relaties met christenen én niet-christenen oppervlakkig houden. Nu is het belangrijk je af en toe terug te trekken. Jezus deed dat om met God te zijn (Lucas 5:16) . Maar dat was geen continue onderbreking van contact. Wij moeten ons hart bewaken (Spr. 4:23). Dat doe je door dagelijkse contact met God en de rustdag serieus te nemen, en de invloed van de media te beperken.

Je terugtrekken kan ook duidelijk maken dat je hart hard is voor mensen die verloren gaan. Jezus’ opdracht is “Maak alle volken tot Mijn discipelen!” (Matt. 27:19-20).

Drie remedies tegen terugtrekken:

1. Mediteer over het verloren gaan van niet-christenen (bijv. Matt. 25:46).

2. Bedenk dat Jezus je de wereld instuurt (Johannes 17:18)

3. Ben je bang ‘besmet’ te raken door de wereld, dan is de oplossing contact met God. Niet je terugtrekken uit de wereld (Johannes 17:15-21).

4. Confronteren

Jezus confronteert Farizeeën en anderen. Soms moeten we assertief zijn en opkomen voor anderen, en als we invloed willen hebben op de wetgeving in ons land.

Maar als je continu reageert met confronteren, dan identificeer je de vijand verkeerd. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed (Ef. 6:12). We moeten standhouden “tegen de listen van de duivel” (v11), en de wereld voor Christus winnen. Confronteren kan voortkomen uit een hard hart, of een “wij – zij” denken. Vechten wij voor christen-rechten, of laten we zachtmoedigheid zien (bijv. Matt. 5:38-42): tonen we het karakter van Jezus aan een agressieve wereld?

Drie remedies tegen confronteren:

1. Bekleed je met nederigheid, tegengif tegen zelfingenomenheid (1 Petrus 5:5).

2. Geef God je zorgen. Ontvang Zijn vrede. Reageer zachtmoedig op anderen (Fil. 4:5-7).

3. Laat de gedachte ‘christenen zijn slachtoffers’ los (Rom. 8:37), vertrouw op Gods soevereiniteit (8:31) en reageer met mededogen vanwege de eeuwige bestemming van de ander.

Veelzijdig reageren

Als je vertrouwt op Gods soevereine macht, dan kan je je reacties en angsten loslaten. Als angst voor mensen plaatsmaakt voor vrees voor God, zal je vrijer worden om te reageren op vijandigheid. Concentreer je niet op jezelf of de ander, maar op God, die sterker is dan aardse kracht. Dan kan je liefdevol en veelzijdig reageren. Paulus schrijft: “Voor allen ben ik alles geweest, om enigen te redden.” (1 Kor 9:22)

Jezus is het ultieme model van veelzijdig en liefdevol reageren:

– Hij sluit geen compromis wat Gods wet betreft (Matt. 5:18), maar doorbrak voorschriften van mensen om een Samaritaanse vrouw te bereiken (Johannes 4:9)

– Hij zwijgt tijdens Zijn verhoor (Matt. 27:12), maar spreekt de waarheid, ook als het Zijn leven kost (Matt. 26:63-64)

– Hij trekt zich terug om met God te zijn (Lucas 5:16), én bemoeit zich met ‘onaanraakbare’ mensen (Lucas 5:12-13)

– Hij riskeert relaties door vrienden te confronteren (Johannes 21:15), én bidt om vrede voor vijanden, zelfs als ze Hem doden (Lucas 23:34)

Let op hoe je op vijandigheid reageert. Kleed je “als Gods uitverkoren volk, heilig en geliefd, met mededogen, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.” (Kol 3:12)

Stuart Parker in zomereditie 2021 True Freedom Trust magazine ‘Ascend’ vertaald en ingekort

https://truefreedomtrust.co.uk/responding-faith-hostile-world