Vanuit het bestuur

Op 10 maart hielden we onze voorjaarsvergadering in ’t Harde. Het is altijd weer een feestje om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen. Bemoediging, verhalen delen, daar hebben we allemaal behoefte aan. Persoonlijk ervaar ik onze bestuursvergaderingen als een warm bad. Vanwege de openheid, vertrouwelijkheid en het verlangen om samen te getuigen van onze Heer die mensen roept vanuit het duister tot Zijn licht.

André stelde voor samen Opwekking 520 te zingen: “Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, leer mij U kennen in vreugde en smart”. Niet mis te verstane woorden in een heftige tijd als de onze. We staan erbij stil: bij God is een diep verlangen naar ons. Als je daaraan toegeeft, je overgeeft, dan verdwijnt de pijn van jezelf. Bij dat evangelie mogen wij leven en elkaar bemoedigen: geef je over aan Hem!

Hoofdpunt van deze vergadering was de Beleidsnota 2020 – 2025 Onderweg.nu,  voorheen Stichting Onze Weg. Onder die laatste naam staan we nog steeds geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

We scherpten de tekst van ons beleids- en werkplan hier en daar aan. Bijvoorbeeld waar het gaat om onze kernwaarden: trouw aan God en liefde voor mensen. Zo wordt het:

“Gods Woorden zijn, zoals we geloven, niet vrijblijvend. Ze roepen op tot gehoorzaamheid en navolging. Dit geldt zowel de instructies van Mozes in Deuteronomium 26:16 als de aanscherping door Jezus.
Een heilige levenswandel is de vrucht van deze navolging. Gezonde seksualiteit past volledig in dat beeld. Seksualiteit is bedoeld om in het verbond tussen man en vrouw te worden genoten. Het is een liefdesuiting en een zegen.

De Bijbel waarschuwt sterk voor de verkeerde vormen van seksualiteit, het verontreinigt het land. Jezus legt de lat heel hoog door de diepste motieven van ons hart bloot te leggen. Hij spreekt over ons hart, dat óf gevoed wordt door een zuivere blik op de ander óf veelal een kweekvijver is van lust en begeerte. Wees waakzaamheid is Zijn oproep. Mattheus 5:27

Door de gebrokenheid van het leven kunnen we gemakkelijk verstrikt raken. We geloven dat we als gemeente van Christus elkaar kunnen en moeten helpen een weg van herstel te vinden. In alle bescheidenheid en liefde willen we deze boodschap delen met mensen die zoeken of in seksuele waanbeelden vastzitten. Wij willen met bewogenheid inspelen op de nood van onze medebroeder of zuster en gelijktijdig duidelijk zijn, naar de helderheid van Gods Woord.”

Op onze aktiviteitenlijst blijft het gebed als eerste genoemd worden. En voor al onze inzet blijft gelden dat aktiviteiten alleen gestart en uitgebouwd worden als er mankracht en financiën zijn. Doel van dit alles is elkaar en anderen bemoedigen in en vanuit de navolging van Jezus, door middel van sociale media en ontmoeting.

Bovengenoemde documenten, onze beleidsnota en ons werkplan 2020, kunnen worden opgevraagd.

Rest me nog u, jou een gezegende stille week toe te wensen, in noodzakelijke isolatie. We zijn onderweg naar het grote Paasfeest van ónze opstanding als Jezus komt, die zegt: “Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk” Openbaring 1:18.

Bertien van Ginhoven

voorzitter