Vanuit het bestuur

Op 5 november ontmoetten we elkaar in ’t Harde. De toon voor de dag werd gezet door samen Psalm 23 te lezen en te zingen. We willen met elkaar, en in verbondenheid met anderen, in binnen- en buitenland, onze weg gaan onder leiding van de grote Herder, onze Heer en Heiland Jezus Christus. Terugkijkend aan de hand van het beleidsplan 2015-2020 en het werkplan 2019 zijn we dankbaar. We mochten er samen met betrokkenen uit onze achterban aan werken om: 1. de website meer op orde te brengen; 2. te netwerken met gelijkgestemde organisaties; en 3. vragen te beantwoorden die via de site of anderszins binnenkomen.
Het was fijn om uit te wisselen hoe we hier persoonlijk en samen in hebben gestaan. De grote lijn die in onze gesprekken, ook tijdens een boswandeling, naar voren kwam, vind je verwoord in Romeinen 8:28: “En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn”. Het is ons verlangen om aan te sluiten bij wat God wil en doet. En moeilijke dagen en uitdagingen tegemoet te gaan met vertrouwen. Waarbij drie dingen belangrijk zijn: de Bijbel, onze persoonlijke relatie met Jezus Christus, en ervaringen uit het verleden die getuigen van Zijn trouw.                                                                                                                                                 “Hoe verder?” was een agendapunt. Wel, we willen doorgaan op de ingeslagen weg van schrijven en aanwezig zijn op de site, op Facebook en Twitter: met blogs, een twee wekelijkse meditatie, en aandacht voor media en nieuws; we willen gelegenheid bieden voor contact via het internet en in contact met een maatje of supportgroep; en we willen blijven getuigen van Gods evangelie door de microfoon te pakken. Bijvoorbeeld op Toerustings- en Ontmoetingsdagen, opgezet door geestverwante organisaties. Zoals Richard en Hilda onlangs deden. In de voorjaars vergadering, maart 2020 zal D.V. het beleidsplan 2021-2025 op tafel worden gelegd, net als een werkplan voor 2020.
Het agendapunt “Hoe verder?” leidde tot een verandering in het bestuur. Jan Karreman laat het voorzitterschap los en blijft de financiën verzorgen. Hij schrijft in een mailtje: “Na een periode van wachten en bidden en geïnspireerd worden in Londen bij de TFT en Living Out, word ik geweldig bemoedigd door de komst en betrokkenheid en inzet van een nieuw bestuurslid. Naast natuurlijk ook de trouw van de andere bestuursleden”. En als bestuursleden zijn wij dankbaar voor jouw trouwe inzet als voorzitter van het bestuur in de afgelopen jaren, Jan. Ondergetekende, Bertien van Ginhoven, neemt het voorzitterschap over. Ton van der Breggen blijft secretaris. En zo wil het bestuur, bestaande uit Bertien van Ginhoven, Jan Karreman, Ton van der Breggen, André Fonteijn en Richard Oostrum, zich inzetten voor Onderweg.nu en er de komende jaren de schouders onder zetten.
Het is een goede gewoonte dat een nieuwkomer in een organisatie zich voorstelt. Wel, in grote lijnen zal ik iets zeggen over mijn weg door dit leven.

Op miin 25e kwam ik tot geloof vanuit de vrouwenbeweging. Hoe dat samengaat met een Gereformeerd Synodale achtergrond, is iets voor een persoonlijk gesprek. Ik mocht met 1 Petrus 2:9 ervaren: God roept mij uit de duisternis tot Zijn licht, en voortaan mag ik als getuige daarvan in de wereld staan. Ik genoot van het onderwijs en de gemeenschap van de Bijbelschool in Lamorlaye in Frankrijk. Vervolgens werkte ik ruim 12 jaar als verpleegkundige en groepsmentor in de Psychiatrische Kliniek van de Stichting Eleos. Ik pakte mijn studie Theologie weer op, met als hoofdrichting het pastoraat aan incestslachtoffers. De Klinisch Pastorale Vorming ervoer ik als boeiend. Net als het jaar Psychotherapeutische technieken van de Stichting Gestalt. Dat maakte dat ik een eigen praktijk kon beginnen: Pastoraal Psychologische Hulpverlening. Dat duurde maar kort. Ik ontving een beroep om als gemeentepredikant Gods Woord te dienen. Dat heb ik van harte gedaan. Vorig jaar kwam ik in contact met Onderweg.nu door een pastorale vraag. En van het een kwam het ander. Nu ik met emeritaat ben, heb ik de tijd om me in te zetten. Dat ik wat ouder ben heeft als voordeel dat ik steviger op koers mocht gaan liggen als volgeling van Jezus. En weten mag: het gaat er in deze wereld om dat de boodschap van God doorgaat, totdat onze Heer komt.

Bertien