TIP

‘Als de Geest je leven leidt, volg dan ook de richting die Hij wijst!’  Galaten 5: 25

Jezus doopt ieder die in Hem gelooft met Zijn Geest. Dan zou het daarna vanzelfsprekend moeten zijn dat je van de weeromstuit je best gaat doen om net als Hij te gaan leven.

Zoals God dat graag heeft. 

Dat is helaas niet zomaar het geval.

Paulus moedigt ons aan om in het spoor van Jezus te blijven en niet naast de rails te gaan rijden. Zo van: ‘Als je door de Geest van Jezus wilt leven, maak er dan geen rommeltje van door egoïsme, onreinheid en ruzie. Zorg ervoor dat je dichtbij Hem blijft.’  

Hoe dat kan?

Door de Geest van Jezus, die in je woont.

Het gaat daarbij om een groot geheim en een hemels geschenk van God!

CityAlight zingt erover in ‘Yet not I but through Christ in me,’ van Johnny Robinson, Rich Thompson & Michael Farren:  

Vers 1: What gift of grace is Jesus my Redeemer, there is no more for heaven now to give

Wat een genadegift is Jezus mijn Verlosser, de hemel heeft nu niets meer te geven

He is my joy, righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace

Hij is mijn vreugde, gerechtigheid, vrijheid, mijn onwrikbare liefde, diepe en grenzeloze vrede

To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His

Hier houd ik aan vast, mijn hoop is Jezus alleen. Mijn leven is verbonden met het Zijne.

Oh how strange and divine, I can sing: ‘All is mine! Yet not I, but through Christ in me!’

Wonderlijk!  Hemels! Ik kan zingen: ‘Alles is van mij! Niet ik, maar door Christus in mij!’

Vers 2: The night is dark but I am not forsaken. For by my side, the Saviour He will stay

De nacht is donker, maar ik ben niet alleen. De Heiland  zal aan mijn zij blijven

I labour on in weakness and rejoicing. For in my need, His power is displayed

Ik ga door in zwakheid en blijdschap. In mijn nood wordt Zijn kracht zichtbaar

To this I hold my Shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead

Hier houd ik aan vast, mijn Herder zal me verdedigen. Door de diepste vallei zal Hij me leiden

Oh the night has been won, and I shall overcome! Yet not I, but through Christ in me

De nacht is overwonnen, en ík zal overwinnen! Niet ik, maar door Christus in mij!

Vers 3: No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid

Ik vrees geen noodlot, ik heb vergeving ontvangen. De toekomst is zeker, de prijs betaald

For Jesus bled and suffered for my pardon. And He was raised to overthrow the grave

Jezus gaf Zijn bloed en leed voor mijn gratie. En werd opgewekt om het graf te overwinnen

To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea

Hier houd ik aan vast, mijn zonde is overwonnen. Jezus is voor nu en altijd mijn voorspraak

Oh the chains are released, I can sing: I am free! Yet not I, but through Christ in me

Mijn ketenen zijn losgemaakt, ik kan zingen: ‘Ik ben vrij! Niet ik, maar door Christus in mij!’

Vers 4 With every breath I long to follow Jesus. For He has said that He will bring me home

Met iedere ademhaling wil ik Jezus volgen. Hij heeft gezegd dat Hij me Thuis zal brengen

And day by day I know He will renew me. Until I stand with joy before the throne

En dag bij dag weet ik dat Hij me zal vernieuwen. Totdat ik blij voor Zijn troon sta.

To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him!

Hier houd ik aan vast, mijn hoop is Jezus alleen. Alle eer komt Hem toe voor altijd!

When the race is complete, still my lips shall repeat: Yet not I, but through Christ in me!

Als de race voltooid is, zal ik het nog steeds herhalen: ‘Niet ik, maar door Christus in mij.’

CityAlight – Yet Not I But Through Christ In Me (Live) – Bing video