Strijden tegen een reus

Een van de bekendste en meest geliefde Bijbelverhalen is misschien wel die van David en Goliath.  De dappere tengere David die de strijd aangaat met de drie meter hoge reus Goliath. Boven verwachting wint David de strijd door slechts één steenworp met zijn slinger. Hij doodt de reus en redt zijn volk van de vijand. Een glorieuze overwinning, en een geschiedenis die ons veel te vertellen heeft!

Israël stond oog in oog met hun vijand, de Filistijnen. Beide legerkampen stonden tegenover elkaar opgesteld met in het midden een dal. Goliath trad namens de Filistijnen als kampvechter op, Hij daagde het volk van God uit om de strijd met hem aan te gaan. Maar Gods volk was doodsbang en stond verlamd van schrik. Tot David op het toneel verscheen. Gestuurd door zijn vader moest hij zijn drie oudere broers, die in het leger van Saul dienden, naar hun welstand vragen en van proviand voorzien. Zo werd David met Goliath geconfronteerd. Hij was diep geraakt vanwege de hoon en spot van de reus aan het adres van Israël en dus ook aan de God van Israël. David ging de strijd aan met Goliath. Hij toonde moed en was vol geloof in de overwinning. God die hem had geholpen leeuwen en beren te overwinnen, zou hem ook nu de overwinning geven. David wist de reus te verslaan met slechts één slingerworp. Hoe opvallend zijn in deze geschiedenis de twee tegengestelde reacties: de Israëlieten die superbang zijn, en David die vol geloof in de overwinning is.

Ook in ons leven kunnen we te maken krijgen met reuzen, met ‘big issues’. Hoe gaan we daarmee om? Verlamt het ons? Of gaan we er in vertrouwen met God doorheen?  Er valt veel  te leren van  Davids confrontatie met ‘zijn’ reus Goliath.

David kende God

David zag de reus, hij hoorde hem en hij voelde de dreiging die van hem uitging. Hij zag ook de angst bij zijn volk. Maar David staarde zich niet blind op Goliath. Ook niet op de reactie van zijn volk. David keek verder. Hij keek naar omhoog. Zijn oog was op God. Want David kende God persoonlijk. Hij had ervaringen met andere reuzen – leeuwen en beren die de schaapskudde bedreigden – die hij had  overwonnen met Gods hulp. Hij wist dus op Wie hij kon vertrouwen. Dat was zijn basishouding. David liet zich dan ook niet weerhouden door de negatieve reacties van zijn broers, door de twijfels van Saul, of door wie of wat dan ook.

Slingerkunst

David kende God, maar was ook getraind slingeraar. Hij heeft veel tijd gestoken in het oefenen met de slinger als hij zorgde voor de kudde van zijn vader. Deze slingerkunst is David niet komen aanwaaien. En evenmin de slingerkunst David niet is komen aanwaaien, wordt godsvrucht ons ook niet in de schoot geworpen. Paulus schreef: Oefen uzelf in de godsvrucht (1 Tim. 4:7). Een godsvruchtig leven in relatie met de levende God vraagt veel oefening. Dus train jezelf door gebed, Bijbelstudie, Bijbelmeditatie, vasten, deelname aan een gemeente, enzovoort. Die basishouding is nodig in de strijd waarmee wij te maken krijgen in ons leven.   

In hoogste staat van paraatheid

David zocht zorgvuldig vijf gladde stenen uit de rivierbedding. Hij wist exact welke stenen wel én welke niet geschikt waren om de vijand doeltreffend te raken. En hij bewaarde deze stenen in zijn herderstas, die hij op zijn heup droeg. Dus geen rugtas die hij eerst van de schouders moest halen om bij de stenen te kunnen. David kon dus blindelings naar de stenen grijpen. Met slinger, de herderstas vol stenen én vol vertrouwen op God kon hij snel en doeltreffend in actie komen. Kortom, David had alles paraat wat nodig was om de reus te kunnen overwinnen.

De reus van homoseksualiteit

Homoseksuele gevoelens waren lange tijd de reus in mijn leven. Eerst had dit op mij vooral een verlammende werking. Het bracht me in een negatieve spiraal. Na veel geploeter zag ik geen andere uitweg dan tot God te gaan. Ik werd volledig op Hem teruggeworpen. En eigenlijk leerde ik Hem toen pas voor het eerst echt op een persoonlijke manier kennen. Tot die tijd was geloof vooral iets rationeels. En die verandering van rationeel naar relationeel, van hoofd naar hart, werd ook het begin van verandering in mijn houding van verlamming naar overwinning. 

Inmiddels weet ik dat het persoonlijk kennen van God de belangrijkste basis in het leven is. Ook wanneer wij te maken hebben met reuzen. Bij David was dit het geval, en bij ons is dat niet anders. David leefde heel persoonlijk met God, en hij leefde voor God. Dat ging niet zonder vallen en opstaan. En dezelfde David heeft gezegd: De HEER is een vriend van wie Hem vrezen (Ps. 25:14). Vriendschap met de Heer is niet los verkrijgbaar. Het gaat altijd samen met het vrezen van God, met godsvrucht, het gehoorzaam volgen van Hem. Vriendschap met God was de basis voor het behalen van Davids overwinning op Goliath.

Terugkijkend naar mijn leven, naar mijn worstelen met de reus homoseksualiteit, zijn er een aantal ‘stenen’ geweest die mij hebben geholpen in het behalen van overwinningen. Vijf ervan wil ik aantippen. Het is belangrijk ze paraat te hebben.

1. Bloed van Christus

Het bloed van Christus is niet alleen een ticket to heaven: er is kracht in het bloed van Christus voor elke dag van ons leven. Zing erover, lees hardop wat erover in de Bijbel staat. Pleit erop en satan vlucht weg. Laat jouw huis gekleurd zijn door het bloed van de Here Jezus.  Smeer het elke dag  aan de deurposten  van je hart.

2. Woord van God

Wat heb ik me vaak vastgeklampt aan woorden uit de Bijbel. Ze hardop uitgespro-ken, opgeschreven en gezongen. Maak Gods Woord je eigen. Luister naar goede podcasts. Voed je met het Woord en leef ernaar. Het zal je sterk maken, want Gods Woord is levend en krachtig. Je zult er overwinningen mee behalen.

3. Lofprijs en Dankzegging

Een vriendin leerde me wat de kracht van Lofprijs en Dankzegging is. Ze spoorde me aan om op moeilijke momenten God te danken en voor Hem te zingen. Tegen alle gevoel in. Ik ontdekte dat dankbaarheid die je doet, leidt tot dankbaarheid die je voelt. De reus verdween er niet mee, maar ik begon mijn leven vanuit een nieuw perspectief te zien. Het bracht overwinningen. Daarom, luister naar goede christelijke muziek en zing tot eer van God. En dank Hem onder alles. Lukt het je niet alleen, zoek dan iemand om het samen mee te doen.

4. Weet wie je bent

In mijn leven heb ik moeten leren dat ik niet ben wat ik voel of wat ik van mezelf vind, maar dat ik ben wie God zegt dat ik ben: Zijn geliefde dochter! Hoe kostbaar is het om te weten dat je een kind van God bent, gekocht en betaald met het bloed van Zijn Zoon. Te weten dat Hij, jouw Vader, alles in Zijn hand heeft en dat je bij Hem veilig en geborgen bent. Hoe rijk is het als dat je houvast, je basis, is. Wat bevrijdend om niet langer vast te zitten in negatieve zelfgevoelens. Of je  identiteit te koppelen aan je seksuele oriëntatie, maar jezelf te zien zoals God je ziet in Christus. Daarom, weet wie je bent! Proclameer en spreek hardop uit wie je bent in Gods ogen. Lees erover in de Bijbel en maak deze waarheden je eigen. 

5. Steun elkaar

We kunnen het niet alleen en hoeven het ook niet alleen te doen. God heeft ons aan elkaar gegeven als broers en zussen. We hebben niet alleen Hem, maar ook elkaar nodig. Zoek elkaar dus op en steun elkaar. Soms moet je zelf het initiatief nemen, die ander opzoeken om te delen van waar jij mee worstelt in je leven, met jouw reus. Dit is iets wat ik echt heb moeten leren. Maar wat een zegen om te ervaren dat anderen meelijden met jouw verdriet, voor en met je bidden. En  andersom: dat jij er voor die ander mag zijn. Samen gemeente-zijn tot Gods eer.

Tot slot

In 1 Sam. 17:49-51 lees je dat David Goliath als het ware in twee fases versloeg. Eerst trof hij de Filistijn zo hard tegen het voorhoofd dat de steen naar binnen drong en de reus voorover stortte. Er staat dat David hem dodelijk trof. Vervol-gens rende hij naar de Filistijn toe, boog zich over hem heen en trok het zwaard van Goliath uit de schede. Daarmee gaf hij hem de genadestoot en sloeg hem zijn hoofd af. Een overwinning in twee etappes.

Mijn gedachten gaan hierbij uit naar onze Here Jezus. Hij heeft op het kruis de vijand en zijn kwade machten verslagen, daar is hen de fatale slag toegebracht. Daar is de strijd gestreden en beslist! Maar de definitieve afrekening met satan en zijn machten, ofwel de laatste genadestoot, moet nog plaatsvinden. En dat gaat binnenkort gebeuren. Dan wordt de tegenstander voor altijd in de poel van het vuur geworpen (Op. 20:10).

Ook in ons leven kan het zo zijn dat een reus niet uit ons leven verdwijnt. Soms moeten we nog wachten op de definitieve afrekening. We kunnen echter wel overwinningen behalen zodat de reus ons niet langer in de greep houdt en ons leven negatief blijft overheersen, ons verlamd. Wij mogen in de overwinning staan, erop vertrouwend dat eens voorgoed zal worden afgerekend met de reus in ons leven. Ga je weg in het volste vertrouwen dat  ‘jij in dit alles meer dan overwinnaar bent door Hem Die jou heeft liefgehad’ (Rom. 8:37).