Stichting Onze Weg 40 jaar (1)

Op 25 maart 1982 is Stichting Onze Weg opgericht met als doel de belangen van christenen met homoseksuele gevoelens te behartigen en het Bijbelse gedachtegoed over homoseksualiteit uit te dragen.

Het was voor mij een bijzonder moment, nu alweer veertig jaar geleden. Ik mocht de eerste voorzitter zijn.  ‘Alle activiteiten vinden plaats in de geest van de beginselverklaring’, stelden we vast in de statuten.  Met die beginselverklaring wordt bedoeld het geloof in God de Vader, de Zoon  en de Heilige Geest. De nieuwe stichting vormde werkgroepen en belegde ontmoetings- en studiedagen. Samen met gelijkgezinde buitenlandse organisaties werden er conferenties belegd.  

God ging een bijzondere weg met mij. Wat ik van Hem ontving, mocht ik doorgeven aan mensen die eerst bij mij aan huis en later op het bureau Evangelische Hulp Aan Homofielen, het latere Different, bij de Vereniging Tot Heil Des Volks, voor gesprek en bemoediging kwamen.

God gaf me de bediening om anderen te bemoedigen met wat mij zo bemoedigde en mijn leven veranderde en nieuw maakte. Het evangelie is een kracht Gods en vernieuwt ons denken, zodat we als veranderde mensen kunnen leven. De gelegenheid om Hem te dienen werd in 1982 door de oprichting van Onze Weg bevestigd en verbreed. Via gesprekken en supportgroepen boden we ondersteuning en bemoediging aan mensen die naar ons toe kwamen. Daarnaast  traden we naar buiten om onze visie bekend te maken aan een breder publiek. In contacten met kerkenraden en in de politiek kregen we de gelegenheid ons geluid te laten horen in kerkelijk Nederland en daarbuiten.                               

We hebben een bloeitijd gekend. Daar kwam echter een kentering in, wat alles te maken had met de tijdgeest en trends in onze samenleving. Maar Gods werk is niet te keren. In 2013 ging Stichting Onze Weg verder als Onderweg.nu. Een nieuwe website zag het licht, en enkele supportgroepen bleven actief.

Bij alle verschuivingen en wijzigingen in kerk en samenleving is onze visie niet veranderd. We willen een ‘andere’ weg gaan dan gangbaar is in onze tijd en maatschappij. Wat ons ‘anders’ maakt is het geloof in Jezus Christus en Zijn evangelie. De kern daarvan komt neer op wat Paulus schrijft in 2 Korinthe 5: 17 ‘Wie in Christus is, is een nieuwe schepping, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.’    

Ik kijk dankbaar terug op de afgelopen veertig jaar. En ik kijk verwachtingsvol vooruit. Het is bijzonder om te ervaren dat God het werk dat wij mochten beginnen, doorzet tot op de dag van vandaag. Het is zo belangrijk dat Gods evangelie wordt doorgegeven.

Johan van de Sluis