Stichting Onze Weg 40 jaar (2)

In de zomer van 2018 zocht ik contact met Onderweg.nu vanwege een pastorale hulpvraag. Dat contact werd een blijvertje toen we in gesprek raakten over de doelstelling van de Stichting en mijn levensgeschiedenis. ‘Wil je onze gelederen niet komen versterken?’ was de vraag. Van het een kwam het ander. Ik ging meedoen in het bestuur en mag sinds 2019 voorzitter zijn. De open sfeer en herkenning binnen ons bestuur en team ervaar ik als heilzaam en een warm bad.

In deze dingen ervaar ik Gods leiding en Zijn hand op mijn leven. In gesprek met Johan vertelde hij het net zo ervaren te hebben. Hij vroeg Jezus ruim veertig jaar geleden hem een plaats te geven in Zijn dienst. Uit dankbaarheid voor alles wat Hij deed in zijn leven. Net zo ervaar ik wat ik mag doen als een antwoord op mijn gebed: ‘Heer, mijn leven is van U, U gaf mij zoveel. U dienen is mijn eer!’   

Het is inmiddels even geleden dat ik op 25 -jarige leeftijd tot geloof kwam vanuit de vrouwenbeweging. God deed grote dingen in mijn leven. Hij bevrijdde me van angst en duisternis. Zo dat ik met Johan kan zeggen: ‘Het evangelie is een kracht tot vernieuwing!’ God leidde het zo dat ik me nu, met een ruime werkervaring in de GGZ en het kerkenwerk, in mag zetten om mensen met homoseksuele gevoelens die Jezus willen volgen te bemoedigen.

Dat bemoedigen ervaar ik als naast de ander gaan staan en samen oplopen. De wandeling van de Emmausgangers, waarover je leest in Lukas 24, is daar een mooi beeld van. Ze delen wat er in hen leeft en Jezus Zelf is als Derde aanwezig in het gesprek.

‘Alle activiteiten vinden plaats in de geest van de beginselverklaring’, lees je in de statuten van onze Stichting. Met die beginselverklaring wordt het geloof in God bedoeld. De levende God. Het bijzondere aan christelijke initiatieven als de onze is de aanwezigheid van de Derde. God die mensen leidt door Zijn Woord en Geest. Hij is aanwezig en betrokken en geeft licht op ons pad.     

We laten ons in ons denken over het leven, seksualiteit en relaties leiden door wat God daarover zegt in Zijn Woord. Dat geldt ook voor onze omgang met mensen die problemen ervaren op seksueel gebied. We willen hen de gelegenheid geven hun moeiten met ons te delen. Daarbij weten wij waar we het over hebben als het gaat om homoseksualiteit. De meesten van ons zijn ervaringsdeskundig. Sommigen hadden ooit seksuele relaties, anderen werden geconfronteerd met homoseksuele gevoelens en wilden daar op een Bijbelse manier mee omgaan. Wat we gemeen hebben is dat we Jezus willen volgen en vasthouden aan Gods Woord.

Ik woon samen met een fijne vriendin. We hebben geen seksuele relatie, zoals mensen wel dachten. Zij kent ook de worsteling met aantrekking tot hetzelfde geslacht, maar ieder voor zich en samen hebben we de keuze gemaakt om Jezus te volgen. Dat heeft als vrucht dat je je gevoelens en wat er ook maar is in je leven leert accepteren en hanteren, naarmate je groeit in je geloof en identiteit in Christus. ‘Waar de Geest van Jezus is, is vrijheid’, schrijft Paulus. Dat mag ik ervaren. Vrijheid in die zin dat verleidingen minder grip op me hebben en aantrekkingskracht me niet meer zo beheerst als voorheen. Verliefdheid blijkt over te gaan en vriendschap blijft. Mijn verlangen naar seksuele intimiteit wordt minder omdat mijn diepste behoeften aan geborgenheid, veiligheid en bevestiging vervuld worden in en door Jezus en door goede vrienden. Dat verlangen kan zich per moment nog aandienen, maar dat is bij anderen die celibatair leven niet anders. Te mogen leven met Jezus is een groot geschenk van God. Voor ieder die komen wil en ontvangen!

Ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum van Stichting Onze Weg die in 2013 verder ging onder de naam Onderweg.nu, werken we aan een boekje met als titel ‘Er moet Licht komen, getuigenissen over homoseksualiteit en Jezus volgen.’ In dit boekje vind je geen opiniestukken. Die zijn er al genoeg. We hebben gekozen voor getuigenissen die onderstrepen dat God trouw is en doorgaat. Hij liet Zijn Licht schijnen in het leven van Johan en legde een weg open. In de afgelopen veertig jaar heeft Hij Licht gebracht en daarmee verandering ten goede in de levens van vele mensen. Ook in ons leven.

De getuigenissen geven een indruk van hoe wij, mensen van Stichting Onze Weg / Onderweg.nu, ons leven met God ervaren. Het Licht kwam binnen! Juist daardoor willen wij er voor anderen zijn met liefdevolle aandacht en betrokkenheid in navolging van Jezus. We gaan door met het bemoedigen van mensen met homoseksuele gevoelens die willen luisteren naar Gods Woord. Dat Bijbelse geluid willen we ook blijven laten horen naar buiten toe in samenwerking met geestverwante organisaties.

Het boekje ‘Er moet Licht komen!’ zal naar verwachting in het najaar verschijnen. Als u of jij financiëel wilt bijdragen aan de uitgave van dit boekje, dan kan dat via het rekeningnummer NL35 INGB 0001 7141 56 t.n.v. Stichting ‘onze Weg’. ’t Harde.

Bertien van Ginhoven