STEUN NIET OP JE EIGEN INZICHT, MAAR OP JEZUS!

Woorden uit de Bijbel die mij op dit moment erg aanspreken, zijn:

 ‘Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Doe weg van jou valsheid van mond en houd bedrog van lippen ver van je verwijderd. Laten je ogen recht vooruitkijken en je oogleden zich recht vóór je houden. Baan het spoor voor je voet, en laten al je wegen vaststaan.’ Spreuken 4:23-26 HSV

Alsook:

‘Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken. Wees niet wijs in je eigen ogen: vrees de HEERE en keer je af van het kwade. Het zal een medicijn zijn voor je navel en verfrissing voor je beenderen.
Mijn zoon, verwerp de vermaning van de HEERE niet en heb geen afkeer van Zijn bestraffing. Want de HEERE straft wie Hij liefheeft, zoals een vader doet met de zoon die hij goedgezind is. Welzalig is de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt!
Spreuken 3:5-8 HSV

Woorden van Petrus sluiten daar mooi op aan:

‘Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt: De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots en een struikelblok; voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn.
Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel.  Houd uw levenswandel onder de heidenen goed; opdat zij die nu van u kwaadspreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt.
1 Petrus 2:7-8; 11,12 HSV

Deze teksten roepen me op heilig te zijn, ook voor wie mij kwaad doen en vervolgen. Dat is een mooi en belangrijk onderwerp! Zoveel mensen worstelen niet alleen met het vlees, dat wil zeggen met hun gevoelens, wensen en begeerten. Maar hebben er ook moeite mee om Jezus werkelijk lief te hebben.

We nemen zo gemakkelijk aanstoot aan Hem, omdat Zijn woord de Waarheid is.
Hij kan je zo pijnlijk treffen met Zijn waarheid. Dat maakt het moeilijk om Hem te leren liefhebben. Maar die waarheid maakt je juist wel vrij!

De waarheid maakt vrij. Jezus, die de waarheid Zelf is, maakt vrij! Dat wil niet zeggen dat dat vrijmaken pijnloos gebeurt. Integendeel. Jezus’ woorden zijn als een tweesnijdend zwaard dat vlees en geest lossnijdt van elkaar, om vervolgens Zijn liefde je wonden te laten helen.

Het volgen van Jezus vraagt veel. Maar je ontvangt er zoveel meer voor terug.

Daarom is het zo mooi om bij de woorden van Jezus te leven: ‘Niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede hier op aarde zoals in de hemel, en straks in Uw Koninkrijk.’ 

Tabitha

Leanna Crawford – I Know A Place (Music Video) (youtube.com)

Foto Unsplash