RELATIESTATUS VAN JEZUS

Laatst had ik een gesprek met een voorganger waarin ik benoemde dat het huwelijk een afspiegeling is van het verbond tussen God en ons en dat het single zijn (en blijven) wordt geïllustreerd in het leven van Jezus. De voorganger beaamde dit, maar herinnerde mij er tegelijkertijd aan dat er verschillende overtuigingen zijn over de ‘relatiestatus’ van Jezus.

Na wat research op het internet begreep ik dat er, onder de overtuiging dat Jezus een relatie zou hebben gehad, twee leidende argumenten zijn. Het eerste doet daarbij een beroep op de Joodse cultuur, waarin het trouwen en kinderen krijgen als een plicht werd gezien. Het tweede argument benoemt dat Jezus, doordat Hij zowel God als mens is, ook alles zou hebben ondervonden wat bij het menszijn hoort. Seksualiteit is daarbij niet uitgesloten.

Jezus zegt zelf het volgende:

“Want er zijn ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn; en er zijn ontmanden die door de mensen ontmand zijn; en er zijn ontmanden die zichzelf ontmand hebben om het Koninkrijk de hemelen. Wie dit vatten kan, laat die het vatten.”

Hiermee gaat Hij in tegen zienswijze van de Joodse cultuur en benoemt een aantal redenen waarom mensen niet in het huwelijk stappen. Op dit gebied is het belangrijk om te beseffen dat Jezus zich niet laat leiden door wat genormaliseerd, gebruikelijk of zelfs verwacht wordt in de cultuur.

Over Jezus wordt in de brief aan de Hebreeën het volgende gezegd:

“Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.”

Persoonlijk geloof ik zeker dat Jezus te maken heeft gehad met seksuele verleidingen en dat Hij wel degelijk te maken heeft gehad met seksualiteit. Hoewel de Bijbel ons hier niet in meeneemt, kunnen we aannemen dat ook Hij zijn weg heeft moeten vinden in de seksuele ontwikkeling op zowel lichamelijk, mentaal en geestelijk vlak. Tegelijkertijd geeft de Bijbel aan dat Hij dit heeft gedaan zonder in zonde te vallen.

Jezus leert ons twee dingen, namelijk dat de cultuur niet bepalend is met betrekking tot relaties en het huwelijk. Daarnaast dat we, met Gods hulp, in staat zijn om seksuele ontwikkelingen en verleidingen te doorleven zonder te zondigen.

Wat een bemoediging, juist in deze tijd!

Channa

Foto Unsplash