Op weg met Christus, ook in 2023!

‘Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.’  Mattheus 10:22

Strijd is in het leven van alledag geen vreemd verschijnsel. Zeker niet in het leven van degenen die Jezus koningschap daarin willen aanvaarden. Dat geldt natuurlijk ook voor wie worstelt met homoseksuele gevoelens en daarin de weg van de Heer wil gaan!

Persoonlijk ken ik maar één weg: Zijn verzoening op Golgotha, die loskoopt, vrijmaakt en een nieuwe relatie schept. Jezus zegt daarover in Johannes 8:36 ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’

Na losgekocht te zijn, mag je Hem uit liefde en in gehoorzaamheid gaan dienen. Je leest in Exodus 21:1-6 over datzelfde thema: als een slaaf is vrijgekocht, dan kan hij er vervolgens voor kiezen om als vrije man, uit vrije wil, zijn meester voor altijd te dienen.

Er is als de Zoon je heeft vrijgemaakt een nieuwe relatie ontstaan, waarin de kracht van de Heilige Geest ervaren mag worden.

En toch – het is niet eenvoudig om de juiste keuze te maken, want er wordt van alle kanten aan je getrokken en de gedachten en meningen over homoseksualiteit zijn zeer divers.

Enerzijds is de discussie over homoseksualiteit als levensstijl vrijwel overal een gepasseerd station.

Anderzijds geldt dat als je de Bijbel leest, alles wat er staat over homoseksualiteit niet bepaald positief is. Integendeel.

Enerzijds wordt gezegd: God is toch liefde, en liefde is het grote gebod. Wat kan er dan op tegen zijn als twee mannen of twee vrouwen van elkaar houden?

Anderzijds is er in de Bijbel een duidelijke relatie tussen God en de naaste liefhebben en het onderhouden van Zijn geboden. In Johannes 15:9,10 zegt Jezus ‘Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf.’ De apostel van de liefde, Johannes, schrijft in 1 Johannes 5:3 ‘Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen…’ Dus…

Enerzijds wordt gezegd: Met onze huidige kennis van de psychologie en economische en maatschappelijke strukturen kun je toch niet meer uit de voeten met wat hierover in de Bijbel staat?

Anderzijds blijkt uit diezelfde Bijbel dat Jezus het gezag van de Schrift, het Oude Testament destijds, erkent en hanteert als woord van de Vader. In Mattheus 4:4,7,10 zegt Hij ‘Er staat geschreven: de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt… er staat eveneens geschreven: U zult de Heer, Uw God niet verzoeken… er staat geschreven: de Heer, uw God zult u aanbidden en Hem alleen dienen.’ En in 8:4 ‘…laat u aan de priester zien en offer de gave die Mozes voorgeschreven heeft…’ Alsook in 15: 4-9 ‘God heeft immers geboden…Maar u zegt… Dit volk… zij onderwijzen leringen die geboden van mensen zijn.’ En in 23:25 ‘… u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar vanbinnen zijn ze vol van roofzucht en onmatigheid.’ Wat weegt het zwaarst?

Enerzijds is het zo dat iemand met homoseksuele gevoelens die daarin verandering wil, een rariteit aan het worden is.

Anderzijds geldt volgens de Schrift dat bij mensen dingen onmogelijk zijn, maar niet bij God. Jezus zegt daarover in Marcus 10:27 ‘Bij God zijn alle dingen mogelijk.’

Enerzijds wordt wel gezegd: Zolang er nog zoveel onbekend is over de oorsprong van heteroseksualiteit, kun je moeilijk betekenisvolle inzichten verwachten over de oorsprong van homoseksualiteit.

Anderzijds lees je in Genesis 5:2 ‘Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen, en Hij zegende hen en gaf hun de naam mens, op de dag dat ze geschapen werden.’

De ’enerzijds’- geluiden klinken volop in de kerk en in gemeenten, waarvan toch wordt gezegd dat ze een plaats van ontmoeting zijn met de levende God. Alleen dat feit al maakt het ontzaglijk moeilijk om te weten welke weg je in moet slaan.

Een ander probleem is: als je kiest voor een andere weg dan de homoseksuele praxis, dan is de kans groot dat er een grote stilte valt om je heen, en het wordt doodgezwegen.

Tegenstand kan nog stimulerend werken. Maar genegeerd worden werkt verlammend en maakt het extra zwaar.

Toch is de strijd van iemand met homoseksuele gevoelens die tot Jezus gekomen is, geen zinloze strijd. Het is een geloofsstrijd: niet meer voor jezelf leven, maar voor Christus.

Je doel is voortaan het koninkrijk van God zoeken.

Wie dat boven alle dingen zoekt, ontvangt al het andere bovendien. Ook het charisma, de gave, van het huwelijk of het celibaat in een leven van onthouding.

Hij die beloofd heeft, is getrouw!

Johan Berkhof