Nieuwsbrief juli 2014

De eerste nieuwsbrief van Onderweg.nu is uit.

Beste mensen,

 

Twee maanden geleden is als nieuwe, blikvangende activiteit van Stichting Onze Weg, die geheel vernieuwde en interactieve website ONDERWEG.NU online gegaan.

Dit is gepaard gegaan met een persbericht dat is toegezonden aan enkele christelijke media. Er is door diverse media op een positieve manier aandacht besteed aan onze vernieuwde website.

De website heeft, mede onder invloed van de media-aandacht, in de eerste twee weken meer dan 500 bezoekers getrokken. In de afgelopen maand (juni) trok de site 330 bezoekers, dat is gemiddeld ruim 10 per dag! Het bestuur is dankbaar dat we op deze manier iets kunnen betekenen voor mensen met homoseksuele gevoelens die graag Jezus willen volgen.

 

Om de veertien dagen verschijnt er een nieuw artikeltje op de blogpagina. We hebben ongeveer tien mensen bereid gevonden om twee à drie keer per jaar een bijdrage te schrijven. Dat is voldoende om inderdaad twee keer per maand iets nieuws te publiceren. We hopen hiermee te bewerkstelligen dat mensen onze website regelmatig zullen bezoeken.

 

Eind april, tegelijk met de lancering van de website Onderweg.nu, hebben alle lezers van BinnensteBuiten een brief met bijgevoegde antwoordkaart in de brievenbus gekregen. Zo’n 15% van de kaarten zijn teruggestuurd. Sommigen om zich af te melden, maar de meesten om aan te geven dat de afzender actief betrokken wil zijn en blijven bij het werk van Onderweg.nu. Als bestuur zijn we er enorm door bemoedigd! We willen daarom ook de huidige stand van zaken met jou en met de mensen die al langere tijd actief betrokken zijn bij het werk van Onderweg.nu door middel van deze nieuwsbrief delen.

 

Na de aanloopperikelen van de eerste maanden, waarbij de meeste tijd en aandacht aan de website besteed moest worden, zijn we nu zo ver dat we ook andere activiteiten meer structureel kunnen gaan uitwerken. Waar denken we dan aan:

 

  1. Een nieuwsbrief

Uit de antwoordkaarten is gebleken dat er grote behoefte bestaat aan een regelmatige nieuwsbrief over het werk van Onderweg .nu. Het bestuur wil dit met hulp van onze betrokken achterban op korte termijn oppakken. De nieuwsbrief zal digitaal aan de lezers worden toegezonden. Het eerste exemplaar heb je hierbij ontvangen!! Mogelijk zal er in de toekomst een gezamenlijke nieuwsbrief van Onderweg.nu en Different Nederland opgesteld en verzonden worden. Belangrijk voordeel daarvan is dat onze digitale achterban dan in een keer beduidend wordt uitgebreid.

 

Het bestuur zoekt nog naar iemand die hiervan de coördinatie op zich wil nemen, zodat er inderdaad elke 6-8 weken een nieuwsbrief kan verschijnen.

 

  1. Het jaarlijks Magazine

Ook het Magazine wordt, zoals uit de antwoordkaarten blijkt, zeer gewaardeerd. Dit jaar zal er een nummer verschijnen in de maand september. In de komende jaren streven we ernaar om het nummer vlak voor de zomer uit te brengen. In het magazine treft u dan tenminste een of twee langere achtergrondartikelen aan, persoonlijke getuigenissen, en enkele kortere artikelen zoals die op de website van Onderweg.nu of Different Vlaanderen verschenen zijn. Ook zal het betuur in dit magazine het jaarverslag van het voorgaande jaar en haar visie op de toekomst met de achterban delen. Het Magazine zal aan alle lezers van BinnensteBuiten worden verzonden en zal in de eerste tijd dus veel meer lezers bereiken dan de digitale nieuwsbrief.

 

Vooralsnog heeft de redactie van BinnensteBuiten (Reitze Siebesma en Ine Wildschut) zich bereid verklaard om het Magazine te redigeren, maar enige versterking van de redactie is zeer gewenst.

 

  1. De gebedsmail

Een aantal mensen heeft aangegeven om structureel voor het werk van Onderweg.nu te willen bidden. Om hun daarbij te ondersteunen vindt het bestuur het belangrijk dat er met deze bidders ook regelmatig punten worden uitgewisseld waarvoor gebed nodig is, of omdat we heel graag God willen danken voor wat Hij ook in het werk van Onderweg,nu tot stand brengt.

 

Het bestuur is op zoek naar iemand die de coördinerende taak van het gebedswerk van het bestuur kan overnemen. Wat zou het mooi zijn, als een van de bidders deze taak op zich zou willen nemen….

 

  1. Het Maatjesproject

Het maatjesproject begint langzaam op gang te komen. Enkele mensen hebben zich gemeld voor een maatje. We streven ernaar om een kleine poule van maatjes, zowel mannen en vrouwen, beschikbaar te hebben, zodat we kunnen kijken naar een goede match. We denken dat we voor dit jaar voldoende kandidaten hebben om in het maatjesproject een poosje met iemand contact te onderhouden.

 

Het bestuur is nog wel op zoek naar een man en/of een vrouw, die het maatjesproject kan/kunnen coördineren.

 

Wil je je beschikbaar stellen voor een van de bovengenoemde “vacatures” stuur dan een email naar info@onderweg.nl.

 

Vrijwilligersdag

Op 20 september 2014 organiseert het bestuur een middag voor de vrijwilligers van Onderweg.nu (en voor hen die vrijwilliger willen worden). Op deze middag willen we op een leuke en leerzame manier handvatten aanreiken om op een open en respectvolle manier in gesprek te gaan met christenen met homoseksuele gevoelens. Hierbij zal in het bijzonder aandacht gegeven worden aan het contact met mensen die op zoek zijn naar Gods wil voor hun leven, maar nog geen keuze hebben gemaakt dan wel een andere keuze hebben gemaakt dan de weg waar Onderweg.nu voor staat.

De middag zal worden afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

Binnenkort zal hierover meer nieuws volgen. Houd de website (www.onderweg.nu) en de facebookpagina (www.facebook.com/onderweg.nu) in de gaten!!

 

Het bestuur is dankbaar voor alle ondersteuning, in de vorm van jouw gebeden, financiële bijdragen en praktische hulp, die we in de afgelopen maanden hebben ontvangen. We zijn er erg door bemoedigd en willen met jouw hulp verder gaan op de nieuw ingeslagen weg.

 

Namens het bestuur

 

Jan Karreman

voorzitter