Meditaties

Getuige zijn in een vijandige wereld – 3

‘…opdat hij aanhangers van de Weg…, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen…’ Handelingen 9:2 De baptisten theoloog prof. Henk Bakker typeerde de vroege christenen als volgt: ‘Ze hebben lief maar worden vervolgd’ Maar het leek goed af te lopen. Aan het begin van de vierde eeuw stoppen de ...
Verder Lezen

Getuige zijn in een vijandige wereld – 2

‘Wij kunnen niet nalaten te spreken over wat we gezien en gehoord hebben’ Handelingen 4:20. Pinksteren Al met al is het nu al ruim twee duizend jaar geleden dat de elf discipelen de zendingsopdracht hoorden. Erg lang geleden? Vanuit Gods perspectief twee dagen. Duizend jaren zijn in Zijn ogen ...
Verder Lezen

Getuige zijn in een vijandige wereld – 1

‘U zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.’ Handelingen 1:8 Afgelopen Pasen hebben we in onze buurt, vroeg in de morgen, paasliederen gezongen. Gewoon op straat. ‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem’. In ...
Verder Lezen

HOUVAST

‘Houd vast…totdat Ik kom!’ Openbaring 2:25 De gemeente in Tyatira wordt geleid door een machtig persoon, een sterke persoonlijkheid, die door Jezus vergeleken wordt met de meest goddeloze koningin uit de geschiedenis van Israël: Izebel. Ze zegt dat ze een profetes is. Dat wil zeggen iemand die woorden van ...
Verder Lezen

MIJN BOOG – Podcast door André

Teken van hoop en troost; Buckinham Palace na de dood van de Engelse koningin Elisabeth ‘Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid: Mijn boog heb Ik in de ...
Verder Lezen

OM NAAR UIT TE ZIEN!

Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien! Psalm 126:5 Wie is die persoon, die in tranen op weg gaat met een buidel vol zaad? Als je het Nieuwe Testament kent, dan herken je onze Heiland in deze eenzame zaaier.  Als er iemand tranen gehuild heeft, was Hij het ...
Verder Lezen

KOM!

De dwaas zegt in zijn hart: ‘Er is geen God’. Psalm 14:1 Voor deze figuur is God als een tandeloze tijger. Zo van: God? Doet me niets. Máákt me niets. Alles komt ooit helemaal goed. Dat zegt hij in zijn hárt. Hij praat er blijkbaar niet over. Publiceert er ...
Verder Lezen

Helemaal vol!

‘Ik zal de Geest van genade en gebeden uitstorten’ Zacharia 12: 10 Bij het woord ‘genade’ zijn twee partijen betrokken: God die geeft en jij die mag ontvangen. Genade brengt die twee samen, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat van God uit. Niet van jou. Wij kunnen de verbinding ...
Verder Lezen

Paasgroet van Krijn

VITELLUS Waar is Vitellus, de wafelverkooper? Waar is Vitellus, die snelle looper? Hij danste als hij liep, en hij stond op één voet, Zijn wafels waren zoo warm en zoet. De keizer kocht, en de gladiatoren, En de keizerin heeft van hem gekocht. Hij mocht alles zien en alles horen ...
Verder Lezen

Goede Vrijdag

‘Ze kruisigden Hem… De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met Hem.’ Marcus 15: 24, 29 De dichter Isaäc Da Costa beschrijft wat er op Golgotha gebeurt met woorden als ‘duister, ontzettend, zielsontroerend en hartverpletterend.’ Maar de mensen die voorbij lopen, kijken alleen maar hoofdschuddend toe en ...
Verder Lezen

Het christelijk geloof is een tegen-cultuur

'Eens was u duisternis, maar nu bent u licht, nu u de Heer toebehoort. Ga de weg van de kinderen van het Licht!' Efeziërs 5:8 Paulus is een volgeling van Jezus geworden. Weet je nog? Hij ontmoette Hem op weg naar Damascus. Paulus ging tegen de grond van dat ...
Verder Lezen

Je kunt je vergissen!

‘Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij.’ Openbaring 3:20 De gemeente in Laodicea heeft de deur dichtgedaan. Men denkt geestelijk gezien rijk te zijn ...
Verder Lezen

DE ZEVENDE MAN

‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’ zei Jezus, ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet!’ Johannes 4: 18 Mensen blijken nogal eens teleurgesteld te zijn in het leven, in zichzelf en in anderen. Wat kunnen we ...
Verder Lezen

WONDERLIJK BLIJ!

‘De apostelen verlieten het Sanhedrin, verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus.’ Handelingen 5:41 De vrienden van Jezus ervaren het als een voorrecht om verachtelijk behandeld te worden vanwege hun geloof. Ze getuigen van Jezus. En dat mag niet! Dat ...
Verder Lezen

Ontmoeting met Jezus en met elkaar!

‘Wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u in luister verschijnen, samen met Hem.’  Kol 3:4 Dat je als christen door het gelóóf leeft, wil zeggen dat het eigenlijke van je leven nog verbórgen is. Je weet zelf niet eens wie je ten diepste bent. Maar, je zult ‘verschijnen’, ...
Verder Lezen