KRUISDRAGERS GEZOCHT

Door Hilda Sol

Elk jaar opnieuw, zo ergens in februari, kun je in de media de oproep KRUISDRAGERS GEZOCHT tegenkomen. De EO/KRO die op zoek is naar mensen die tijdens het paasspektakel The Passion (uitgezonden op TV op Witte Donderdag) met een groot wit kruis voorop in de processie lopen.

Deze kruisdragers worden geacht een goede conditie te hebben en tussen de 1.80 meter en 1.85 meter lang te zijn. Aanmeldingen voor de processies zijn er altijd genoeg, volgens een woordvoerder van de EO/KRO.

De Here Jezus zoekt ook kruisdragers. Mannen en vrouwen die Hem willen volgen en bereid zijn daar een prijs voor te betalen: ‘Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen’ (Lukas 9:23). Dit ‘kruisdragen’ is echter niet zo populair. Je hoort er in het algemeen dan ook weinig over in de prediking. Toch roept de Here Jezus Zelf ons ertoe op. Hij zegt zelfs in Lukas 14:27 dat ‘wie zijn kruis niet draagt en achter Hem aan komt, geen discipel van Hem kan zijn’. 

Wij leven we in een consumentencultuur. Kenmerkend voor deze cultuur is het streven naar een gelukkig leven en het bereikte en nagestreefde geluk met alle mogelijke middelen bewaren. Christenen vormen hier geen uitzondering in. Termen als ‘kruisdragen’ en ‘offer’ voelen dan ook ongemakkelijk aan of roepen zelfs lichte irritatie op. Het christelijke geloof zetten we liever neer als iets vrolijks en blijmoedigs. We zetten in op een gelukkig en voorspoedig heden. Dit wringt op z’n minst met de oproep van Jezus om kruisdrager te zijn.

Wat houdt dat kruisdragen in? Het betekent dat we Christus navolgen, dat we gehoorzaam zijn aan Gods geboden, waarbij we vaak al op krachtige weerstand stuiten. Het betekent ook sterven aan onszelf. Christus moet groter worden en wij steeds kleiner. Steeds meer van Hem in ons leven en steeds minder van onszelf. Jezus volgen is onze verlangens naast ons neerleggen en verlangen om te leven naar Zijn wil. Kruisdragen houdt ook het delen in de vloek van de zondeval in. Kruisdragen kan uitermate zwaar en moeilijk zijn.

We weten allemaal wel situaties te bedenken waarbij het kruisdragen naar de mens gesproken haast onmogelijk lijkt. Dan toch die oproep van de Here Jezus om kruis te dragen voor Hem, ongeacht de grootte of zwaarte van dat kruis. Hij zoekt mannen en vrouwen die Hem willen volgen en bereid zijn alles daarvoor op te geven. Niet held zijn in een groot spektakel, maar dagelijks de Here Jezus navolgen wat de prijs daarvan ook is. Omdat Hij vanwege Zijn grote liefde voor ons stierf, voor onze zonden.

Gezond en sterk hoef je er niet voor te zijn, want Zijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht. En je mag er kracht uit putten en erop vertrouwen dat het lijden van het heden niet opweegt tegen al het prachtige dat gaat komen (Romeinen 8:18). ‘Laten we dan met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij ons oog daarbij alleen gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods’ (Hebreeën 12:1-2).

Makkelijker gezegd dan gedaan? Ja, inderdaad!

Maar God omgeeft je steeds, Hij is erbij.