Is homoseksualiteit zonde?

Op deze vraag worden ook in christelijke kringen heel verschillende antwoorden gegeven. Voordat op deze vraag wordt ingegaan is het goed eerst stil te staan bij de vraag wat zonde is. Het woord voor zonde dat in het Grieks wordt gebruikt, is ‘hamartia’. Dit is van oorsprong een begrip uit het boogschieten en betekende zoiets als het missen van het doel.

Zoals in de vorige vraag al is gezegd, is Onderweg.nu van mening dat de seksuele relatie een plek hoort te krijgen in het huwelijk tussen een man en een vrouw. Dus niet alleen homoseksueel gedrag, maar elke vorm van seksueel gedrag buiten de door God gestelde grenzen van het huwelijk, mist het doel dat God vanaf het begin had met seksualiteit en is in die zin zonde.

Misschien is er bij jou in de kerk wel gesproken over de gruwel van homoseksualiteit en heb je het idee dat dat wel de ergste is van alle zonden. Toch is dat niet de boodschap van de Bijbel.

Prof. dr. A.L.Th. de Bruijne schrijft in het blad De Reformatie: “in het licht van de Bijbel concludeer ik dat Gods afschuw over egoïsme en oneerlijkheid in de omgang met geld en goed (genotzucht, zwart verdienen) of over het harde oordelen over elkaar in de kerk minstens even groot moet zijn als over relaties van homofielen die al worstelend kiezen voor een noodoplossing. Het wordt gauw schijnheilig om extra te focussen op bepaalde zonden, nota bene van mensen die meestal in grote nood verkeren, en intussen andere zonden (die vaak veel gemakkelijker te laten zouden zijn!) te bagatelliseren.”

Dat de Bijbel homoseksuele gedragingen beschrijft als zonde, betekent niet dat iemand die homoseksuele gevoelens heeft, zich daarover schuldig moet voelen of daarom zondig is. Het feit dat je diep van binnen een aantrekkingskracht ervaart voor mensen van hetzelfde geslacht is op zich géén zonde! Wel ben je verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt op dit gebied. Soms is dat een weg van vallen en opstaan.

Onderweg.nu wil geen veroordeling uitspreken over mensen die een moeilijke strijd voeren op het terrein van seksualiteit. Mensen van Onderweg.nu kennen vanuit eigen ervaring Gods geduld, Zijn vergeving en Zijn onvoorwaardelijke liefde. Zij weten uit ervaring dat als zij hun zonden belijden God, die trouw en rechtvaardig is, hun zonden vergeeft en hen reinigt van alle kwaad (1 Johannes 1:9).