Impressie Zoom-conferentie TFT (2)

Op 17 maart plaatsten we al een impressie van het ochtendprogramma van de zoom-conferentie van True Freedom Trust van 27 februari. Hieronder volgt een indruk van het middagprogramma.

Steve zingt, na de lunch en een opening van het middagprogramma met gebed:

I am nothing without Jesus”, vrij vertaald:

“Ik ben niets zonder Jezus, Hij is mijn hoop, mijn kracht. Niets daarvan heb ik van mezelf. Diep binnenin mij ben ik niet compleet. U alleen kan die pijn verzachten en er leven brengen.

Hij leest Efeze 2: 8 en 9: “Want uit genade bent u behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen!”

We zingen over wat ons met God en met elkaar verbindt:  “Amazing grace“, vrij vertaald:

“Genade, zo oneindig groot, dat ik die ’t niet verdien, het leven vond, want ik was dood en blind maar nu kan ‘k zien. Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad, maar ook, als ik mij tot Hem keer, dat God mij nooit verlaat. Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis!”

Andrea Bocelli and Alison Krauss – Amazing Grace – Bing video

Honing uit de Rots (1) :  een paar gedachten uit Gods Woord – door Donald

Donald vertelt iets over zichzelf, hoe hij celibatair leeft en bij TFT betrokken is als financiële man.

Vervolgens deelt hij een paar gedachten met ons naar aanleiding van Deuteronomim 31: 29vv

“Ik weet dat jullie je na mijn dood zullen gaan misdragen en zullen afwijken van de weg die ik gewezen heb…”

En Psalm 81:

“Ach, wilde mijn volk maar horen…ja, jou zou Ik spijzigen met honing uit de rots!” Psalm 81: 14, 17

Mozes spreekt het volk toe, met het oog op zijn naderende dood. Hij zegt dat God ook na zijn dood hun Rots is. God is oprecht. Maar zij, Zijn volk, zijn niet betrouwbaar, on-oprecht.

God vond het volk in een woestijnsituatie. Pakte hen op, droeg hen zoals een arend dat doet met zijn jong. Hij is de HEER, geen vreemde god. Hij is als een liefhebbende Vader. Niet als een vader die zegt: “Nu ben ik jou echt helemaal zat!”

Deuteronomium 32: 4, 13b, 14 en 18  beschrijft God als een Rots. Drie gedachten daarbij:

  1. Onverwachte honing, goede gaven heeft God, voor jou
  2. Wie en hoe God is
  3. Zelfs vijanden weten dat hun god niet is zoals onze God en Vader

In de Bijbel zie je een patroon:

1. Mensen zijn onbetrouwbaar;

2. God is daar boos over, teleurgesteld heft Hij Zijn hand dreigend op;

3. God toont medelijden, laat Zich vermurwen. Als mensen naar Hem terugkomen, zegent Hij hen.

Paulus schrijft: We raken zo gemakkelijk verstrikt in zonde. Maar God zal je altijd weer met open armen ontvangen als je terugkomt, je bekeert. Jezus’ offer is genoeg voor jouw zonden.

Dus: waar je ook gezeten hebt, wat je ook gedaan hebt : kom terug naar God!

Deut. 32: 36, 43  God ontfermt Zich over Zijn dienaren. De schuld van Zijn volk wist Hij uit.

Herstel – getuigenis van Hanna

Hanna, rond de 20, vertelt: “Ik was verslaafd aan mijn homoseksuele verlangens. Ik voelde me een mislukkeling. Door de Bijbel te lezen kreeg ik berouw. Ik omarmde mijn identiteit als kind van God. Een oudere vrouw steunde me daarbij, zonder druk uit te oefenen. Uiteindelijk was ik zover dat ik mijn gedrag beleed”, aldus Hanna, “En Hij maakte me vrij, gaf me licht, toen ik gehoorzaamde. Een vriendschap die eerst beladen en moeilijk was, werd hersteld. Doe wat Hij zegt, en Hij zal voor je zorgen”, is Hanna’s boodschap aan ons.

Honing uit de Rots (2) : Aangenaam gezelschap – door Donald

Donald werkt nu het thema “Honing uit de Rots” praktisch uit.

God kan onverwachte fijne dingen geven, plezier. Ook als je celibatair leeft en je dat wat kost. Een paar aandachtspunten:

1.Help en bemoedig elkaar, zeker nu tijdens de lockdown. Donald leest Fil 3:10:

“Ik wil Christus kennen en de kracht van Zijn opstanding ervaren, ik wil delen in Zijn lijden, en aan Hem gelijk worden in Zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan” en Rom 12: 9-16: over delen in lijden. Als je, samen, lijdt als christen, dan zit daar een bovennatuurlijk aspect aan. Wees er voor elkaar, speciaal in tijden van rouw: “Draag elkaars lasten, zo leef je de wet van Christus na”, schrijft Paulus in Galaten 6: 2. En als je hulp nodig hebt: VRAAG er dan om. Ouderen hebben veel te geven door hun levenservaring. Een richtlijn kan zijn: “Wat had ik zelf ooit graag van anderen ontvangen of gehoord?”    Je lijden is niet zonder doel. God kan en wil rotsachtige plaatsen omvormen tot een plek waar honing te vinden is.

2.Het is niet de bedoeling dat je alleen je weg gaat. Reis niet alleen! Donald haalt nog eens Romeinen 12: 9-16 aan. We hebben elkaar nodig. Blijf elkaar ontmoeten. We kunnen zoomen, bellen, schrijven.

3.We zijn verzoend met God de Vader. Dat kostte Jezus Zijn leven. Op die plek van verzoening te zijn, is genoeg. We kunnen op die plek blijven door er voortdurend naar terug te gaan. We mogen zeker zijn van ons heil. Het is als met een bank waar je steeds heen kan voor een tegoed: volkomen verzoening.  

Vragen die gesteld worden aan het einde van de middag:

1.Hebben jullie een tip met oog op moeilijke perioden in ons leven?

Leg je toe op dankbaarheid, zoek God in je situatie. Zijn volk heeft altijd een impact gehad op de samenleving en in de kerk. Houd vol op deze weg die een eeuwig perspectief heeft. Zie alles in het juiste perspectief. Nat: “Is de vervulling van jouw verlangen het belangrijkste? Nee, God Zelf in het belangrijkste, en het eeuwige leven met Hem!”

2.Hoe ga je om met christenen die een homoseksuele relatie oké vinden?

Nat: “Ik zie niet hoe die opvatting te combineren is met wat de Bijbel leert. Let dus op met wie je te doen hebt in contact. Waar staat iemand emotioneel en intellectueel gezien?”

Anne: “Bijbelse seksualiteit is altijd contra-cultureel geweest in deze wereld. Leg je erop toe omgevormd te worden door Hem!”

Paul: “De visie van TFT is duidelijk op de site te vinden. En heeft niet als doel te manipuleren, maar op het ware Leven te wijzen.”

We zingen ter afsluiting: “When I survey the wondrous cross”, vrij vertaald:

Als ik dat wonderlijke kruis zie, waaraan de Prins der Heerlijkheid stierf, dan beschouw ik mijn grootste winst als verlies, en minacht ik mijn eigen trots. Vergeef me Heer, dat ik opschep. Red mij o God, door de dood van Jezus! Alles wat mij kan charmeren in deze wereld, laat ik los. Zie Zijn hoofd, Zijn handen, Zijn voeten, verdriet en liefde vloeien door elkaar! Wie heeft ooit zulke liefde en verdriet ontmoet, of doornen die zo rijk zijn als een kroon?  Al was het hele rijk van de natuur van mij, dat was nog een veel te klein cadeau voor deze liefde, zo geweldig, zo goddelijk. Die eist mijn ziel, mijn leven, mijn alles.

When I Survey the Wondrous Cross – Bing video

We kijken terug op een fijne, gezegende dag samen!

Paul sluit af met gebed