Het gezag van de Bijbel in het geding

HET GEZAG VAN DE BIJBEL IN HET GEDING

Het gezag van de Bijbel is in het geding. Dit kunnen we als heftig en verwarrend ervaren en het kan ons ook onzeker maken. Het heeft echter ook een positieve kant. Want het bepaalt ons bij de persoonlijke vraag hoe wij staan ten opzichte van de Bijbel. In hoeverre heeft God het voor het zeggen in ons leven en heeft Hij werkelijk de autoriteit over ons leven? Een hele wezenlijke vraag waar we in deze tijd keer op keer bij worden bepaald en die om een antwoord vraagt.

We leven in de tijd van het postmodernisme en het is belangrijk om te weten wat dat betekent. De kern van het postmoderne denken is dat waarheid subjectief is en dat absolute waarheid niet meer bestaat. Dat heeft tolerantie, nadruk op de emoties en gelijkwaardigheid van ieders mening als gevolg. Deze manier van denken botst met het aloude geloof in de God van de Bijbel en in de autoriteit van Zijn Woord. En dit postmoderne denken heeft een grote invloed op ons christenen en op kerken en gemeenten.

Binnen de discussie die er momenteel gaande is betreffende het onderwerp LHBT’ers in de christelijke gemeenschap, zien we de invloed van het postmoderne denken terug. Enerzijds zijn er christenen voor wie de Bijbel gezaghebbend is en die thema’s als huwelijk en seksualiteit vanuit Gods Woord willen benaderen. Anderzijds zijn er christenen die steeds meer hun eigen opvattingen en gevoelens als maatstaf nemen en vandaar uit keuzes maken.

Er is dan ook een enorme strijd gaande in de christelijke wereld op het gebied van huwelijk en seksualiteit. De nieuwe LHBT-koers dringt zich meer en meer op en probeert ook binnen de christelijke gemeenschap voet aan de grond te krijgen. Het lijkt er op dat Gods scheppingsorde van huwelijk en seksualiteit langzaam maar zeker wordt verdrongen. Deze tendens brengt veel christenen in verwarring. Wat daarin een rol speelt is de gewenning van waar we voortdurend mee worden geconfronteerd en helaas ook van een schaarste aan Bijbelkennis.

Persoonlijk geloof ik dat deze strijd niet alleen een strijd tussen mensen is – tussen meningen en opvattingen – maar in eerste plaats een geestelijke strijd waarbij de fundamenten van het christelijk geloof in het geding zijn.
Het mag ons aansporen om na te denken over de cruciale vraag hoe wij staan ten opzichte van de Bijbel. Beschouwen wij deze als Gods gezaghebbende Woord? Mag Hij het voor het zeggen hebben in ons leven? En in hoeverre volgen we onze eigen opvattingen en gevoelens en staan we wellicht in zekere mate onder invloed van het postmoderne denken?

Eens sprak de Here Jezus, Gods eigen Zoon, de overbekende woorden tot Zijn Vader: Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid (Joh. 17:17). En Paulus benadrukte dat heel de Schrift door God is ingegeven (2 Tim. 3:16a). De Bijbel is nog steeds het geïnspireerde Woord van God is en niet zomaar een verzameling theorieën. Het is Gods Woord met daarin Zijn Plan en Zijn beloften, die vast staan. Ik wens je veel liefde voor de waarheid toe!

Mijn zoon, mijn dochter, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees. Spreuken 4:20-22