‘HEEFT GOD ECHT GEZEGD…?’

Het winternummer van Ascend, het kwartaal blad van onze zusterorganisatie True Freedom Trust (TFT) in het Verenigd Koninkrijk, heeft als thema hoe je het beste kunt reageren op mensen die de bijbelse leer over seksualiteit willen veranderen. Stuart, TFT-directeur, schrijft in zijn voorwoord: ‘Het kan ons ontmoedigen als we horen dat christenen afwijken van de bijbelse waarheid. Tegelijkertijd weten we dat het niets nieuws is om te willen veranderen wat de Bijbel leert. De vraag ‘Heeft God echt gezegd…?’ ( Genesis 3:1) is letterlijk de oudste truc in de Bijbel! In Zijn Bergrede daagt Jezus het revisionisme van Zijn tijd uit. Hij corrigeert het wetticisme van de dominante Fatizeeën. Terwijl de uitdaging in onze tijd meer te maken heeft met een liberale benadering van de Schrift.’

Onder de titel ‘Responding to false teaching’, ‘Reageren op valse leer’ schrijft Anthony over dit onderwerp. Hieronder vind je, met zijn toestemming, een ingekorte en vrije vertaling van de tekst.

REAGEREN OP VALSE LEER

Vanaf het begin van de gemeente van Jezus Christus zijn er dwaalleraars geweest. Jezus noemt hen ‘valse profeten, die in schaapskleren op de gemeente afkomen, maar in wezen roofzuchtige wolven zijn’ ( Mattheus 7:15). Lees eens rustig de volgende passages door over de aanwezigheid van valse leraren of profeten in de vroege kerk: 2 Petrus 2:1-3, 1 Johannes 4:1-3 en 2 Timotheus 3:1-9.

EEN BIJBELSE UITDAGING

Sla de brief van Judas eens op. Hij is een van de broers van Jezus. Hij volgde Hem niet tijdens Zijn leven, maar na Jezus’ dood reist hij rond als leraar en zendeling. Hij schrijft zijn brief aan Joden die besloten Jezus te volgen, om hen te bemoedigen om bij het geloof te blijven en dat te verdedigen in contact met tegenstanders. Judas vindt dat zo belangrijk dat hij het oorspronkelijke thema van zijn brief verandert om op dit onderwerp te focussen.

Judas stelt niet zozeer kritische vragen bij de valse leer of profetie zelf, maar bij wat hij ziet gebeuren als mensen de manier van leven loslaten die God, ook voor ons, bedoeld heeft. Hij focust in het bijzonder op het omgaan met geld en sex. Er is dus niets nieuwe onder de zon! Judas neemt zijn lezers mee terug naar voorbeelden uit de geschiedenis, waarin mensen opstonden tegen God. En trekt dan de conclusie dat deze mensen herders zijn die vooral zichzelf voeden. Hij omschrijft ze als wolken zonder regen, bomen die geen vrucht dragen in de herfst, wilde golven op zee en dwaallichten. Neem even de tijd om die beelden tot je te laten spreken.

WAAROM VALSE LEER?

Nadat Judas het probleem van de valse leer en profetie heeft benoemd, legt hij uit hoe je staande kunt blijven in je geloof. Wees je er allereerst van bewust waar het om gaat (Judas 1:17-19). Valse leer komt meestal op als mensen meer hun eigen instincten willen volgen, dan Gods Heilige Geest. Ze zoeken ruimte voor hun verlangen, en ontwikkelen daartoe onderwijs dat die ruimte geeft. De kerkgeschiedenis laat steeds weer zien dat hoe indrukwekkend een valse leer ook mag klinken, er meestal een verlangen aan ten grondslag ligt naar groen licht voor bepaald gedrag. Dat wil niet zeggen dat we de intellectuele argumenten daarvoor niet serieus moeten nemen, of mogen veronderstellen dat ieder die tegen christelijk onderwijs is immoreel is of dat zou willen zijn. Maar er is sprake van een innerlijke drijfveer die verder gaat dan het intellectuele. Juist daar moeten we ons op richten en ons over uitspreken, met genade en waarheid. Een bisschop zei daar eens over: ‘Het gaat om ‘genadige orthodoxie.’

TROUW BLIJVEN

Ten tweede, focus op het opbouwen van je geloof (Judas 1:20). De beste verdediging is in vertrouwen leven. De beste manier om valse leer te neutraliseren is de waarheid van Gods evangelie aantrekkelijk en overtuigend te maken door blij en in vrede te leven.

Een van de belangrijkste teksten in het Nieuwe Testament is voor mij 1 Petrus 3:15-15: ‘Erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich honend uitlaten over uw goede levenswandel in eenheid net Christus, zich over hun laster schamen.’

Petrus laat zien dat als we zachtmoedig en met respect leven, anderen dat zullen opmerken en wellicht zullen gaan vragen naar wat maakt dat we zo leven.

Laten we niet strijdlustig of onvriendelijk zijn in reactie op mensen met wie we van mening verschillen. Integendeel ‘Houd vast aan Gods liefde’ terwijl we ‘uitzien naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken’ (Judas 1:20,21). Jezelf opbouwen in je geloof, met liefde en medelijden, biddend in de Heilige Geest, dat zijn kenmerken van een christelijk leven dat Gods evangelie hoog houdt en aantrekkelijk maakt.

WEES VRIENDELIJK

Wees vervolgens barmhartig voor wie twijfelen (Judas 1:22). Wees niet onvriendelijk of strijdlustig in contact met wie zich aangetrokken voelen tot valse leer en profetie. Reageer niet boos of agressief en wijs bezwaren niet meteen af. Dat vraagt om een luisterend oor en zorgvuldigheid in contact met vrienden, collega’s en familie.

HIJ STAAT BOVEN ALLE DINGEN

Tenslotte, wees verzekerd van Gods overwinning (Judas 1:24). Ondanks het grote gevaar van valse leringen en profetie, en de zorgen die dat met zich meebrengt, is Gods overwinning boven alle twijfel verheven. ‘De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Crhistus, onze Heer, Hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht, vóór alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid’ (Judas 1:24).

Wees huiverig voor valse leer, maar wees niet bang dat die het gaat winnen. Strijd voor het geloof, maar niet angstig of paniekerig. God wint. Hem komt alle eer toe.

De originele Engelse tekst vind je onder de volgende link:

https://truefreedomtrust.co.uk/responding-false-teaching