HEB GEDULD EN WACHT OP DE HEER!  

Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht. Ik zóek Uw aangezicht, HEERE, verberg Uw aangezicht niet voor mij. Wijs Uw dienaar niet af in toorn, U bent mijn hulp geweest; laat mij niet in de steek en verlaat mij niet, o God van mijn heil. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de HEERE zal mij aannemen. HEERE, leer mij Uw weg, leid mij op een geëffend pad omwille van mijn belagers.

Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE.’ – Psalm 27: 8-11,13-14 HSV

‘Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE, Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen Ik u verdreven heb, spreekt de HEERE, en Ik zal u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb gevoerd.’ – Jeremia 29:11-14 HSV

‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.

En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon (of dochter) zijn.’ – Openbaring 21:1, 4-7 HSV

Deze drie tekstgedeelten uit de Bijbel spreken mij momenteel erg aan. Ik zit in een periode van beproeving en afwachten. En wie kent dat niet! Ik ben ongeduldig en vind het lastig. Er zijn momenten dat ik me kan afvragen waar God is. Een vriendin zei tegen me: ‘Doe niets zonder God. Wat je ook doet! Doe het niet zonder Hem. Wees geduldig en Hij zal je leiden!’

De beloften die God geeft in bovenstaande teksten spreken mij aan!

1. Hij leidt ons, we mogen op Hem wachten.

2. God ziet een hoopvolle toekomst voor Zijn verbondsvolk Israël en voor ieder die Hem van harte zoekt en met Hem wil leven. We worden uit de gevangenis bevrijd.

3. Jezus komt terug als Heer van hemel en aarde, en zal alles nieuw maken.

Dan zal er geen gebrokenheid meer zijn! Het wachten wordt beloond. De strijd zal verdwijnen. Al het oude zal verdwijnen en alles wordt nieuw voor wie geloven en volhouden en vasthouden aan Hem en Zijn beloften.

Dat maakt de woorden die mijn vriendin sprak waar: ‘Heb geduld en wacht op de Heer!’

Tabitha

Foto Unsplash