Hartbewaking Blog juli/aug 2018

HOE VAAK DENK JIJ AAN JE HART?

Alweer enige tijd geleden timmerde Becel aan de weg met een reclame met de niet onbelangrijke vraag Hoe vaak denk jij aan je hart? Niet voor niets want de cijfers liegen er niet om. Gemiddeld sterven er momenteel ongeveer 37.000 Nederlanders per jaar aan een hart- of vaatziekte. Volgens de Nederlandse Hartstichting is het nodig dat in de gezondheidszorg, de wetenschap, de politiek, maar ook in de publieke opinie de strijd tegen hart- en vaatziekten hoge prioriteit krijgt.

Naast ons fysieke hart hebben we ook te maken met ons geestelijk hart, met onze ziel. Dezelfde vraag die Becel ons stelt, kunnen we onszelf ook stellen als het gaat over ons geestelijk hart: Hoe vaak denk jij aan je hart?
Welke prioriteit heeft jouw geestelijk hart? Want net zoals het voor het fysiek hart geldt, geldt het ook voor het geestelijk hart. Als we ons geestelijk hart verwaarlozen, heeft dat op den duur gevolgen voor onze geestelijke gezondheid, voor ons geloofsleven. En waar de Hartstichting op hamert, daar hamert de Bijbel eigenlijk ook op. Namelijk dat ons hart hoge prioriteit moet hebben. De Spreukendichter draait er niet omheen: ‘Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven’ (Spreuken 4:23).

Ons hart is de bron van ons leven. Wat we denken, zeggen en doen: al onze beslissingen komen voort uit het hart. Daarom is het zo belangrijk om over ons hart te waken. Nog een reden waarom ons hart zo belangrijk is, is omdat we met ons hart in contact kunnen komen met God. Het is Zijn verlangen om een hartrelatie met ons te hebben, intieme vertrouwelijke omgang. Daarom roept Hij ons op om goed over ons hart te waken.

Maar waken over je hart, hoe doe je dat? Enerzijds door je niet in te laten met wat verkeerd is en in strijd is met Gods Woord, want het zal je afleiden van de Here Jezus. Anderzijds door je te vullen met wat goed en welgevallig is voor God. Paulus schrijft in Filippenzen 4:6-9: ‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn’ (Filippenzen 4:6-9).

Vul je hart en je verstand met de goede dingen die van God komen. Vul je hart met Hem Zelf, met Zijn Woorden en volg Hem na. Investeer in jouw relatie met God, in je geloof.

Becel durft het ons heel vrij te vragen: Hoe vaak denk jij aan je hart?
Durven wij elkaar ook te bevragen over de welstand van ons geestelijk hart, ons geloof? In de spreekkamer van de dokter vinden we het normaal als hij vraagt naar onze fysieke gezondheid. Maar als het gaat om onze geestelijke gezondheid voelen we ons vaak veel minder vrij. Vreemd eigenlijk. Onze geestelijke gezondheid zou regelmatig onderwerp van gesprek moeten zijn in onze onderlinge contacten. Het bouwt ons op, corrigeert, bemoedigt en bevestigd ons en nog zoveel meer dan dat. Bij onze hartbewaking hebben we elkaar zo nodig!

Hoe belangrijk is het om bij elkaar terecht te kunnen in geval van moeite en verleidingen. Je hart te kunnen luchten en met je te kunnen laten bidden. Iemand hebben die met je meestrijdt. Even die arm om je heen. Maar ook iemand die je waarschuwt op het moment dat je dreigt af te glijden. En hoe mooi ook om te delen van de vreugde die het volgen van de Here Jezus met zich meebrengt en te getuigen van Zijn werk in jouw leven.

Kortom, denk dagelijks aan je hart en zorg er goed voor. Het is de bron van je leven. Hartbewaking is een kwestie van intensive care. Geef je hart die zorg!

‘Een gezond hart is het leven voor het lichaam’ Spreuken 14