Gods tranenkruik

In de geschiedenis van het oude Oosten kende men het gebruik van tranenkruikjes. Bij archeologische opgravingen zijn dergelijke kruikjes gevonden, o.a. in Israël. Kruikjes gemaakt van aarde die werden gebruikt voor het opvangen van tranen die gestort werden wanneer een geliefde was overleden. Zo’n kruikje ging dan mee in het graf. Het werd ook gebruikt als mannen onverwachts werden opgeroepen voor het leger. Hun vrouwen bleven dan alleen achter, vaak in angst en onzekerheid of ze hun man ooit weer terug zouden zien. Ook dan vloeiden er tranen. Deze werden opgevangen in een kruikje en bewaard voor de dag dat hun man zou terugkomen. En als dat moment kwam, dan werd hem het kruikje getoond om aan te geven hoe groot het gemis was geweest en hoe lief ze hun mannen hadden.

David moet aan deze gewoonte hebben gedacht, toen hij het in zijn nood uitriep tot God: U hebt mijn omzwervingen geteld; doe mijn tranen in Uw kruik. Staan zij niet in Uw register? (Psalm 56:9) David wist dat hij met al zijn moeite en verdriet bij God terecht kon. En hij geloofde met heel zijn hart dat God zijn tranen zag en ze in Zijn hemelse tranenkruik bewaarde.

Wat een prachtig beeld! Het toont ons hoe de Allerhoogste elke traan ziet en ze teder verzamelt in Zijn kruik. Tranen bewegen Gods hart. Een mooi Bijbels voorbeeld hiervan is Hanna. Zij huilde bittere tranen vanwege haar ongewenste kinderloosheid en stortte ze uit in de tempel voor Gods aangezicht (1 Samuel 1). En God zag haar tranen, was geroerd en ontfermde zich over haar. Hanna haar tranen waren geen verloren tranen, in stilte geweend en door niemand gezien.

Op de Olijfberg in Jeruzalem staat een kerk met de naam Dominus Flevit (de Heer weende). Wat opvalt is dat er op elke hoek van de kerk een kruik staat. Zowel de naam van de kerk als de vier kruiken verwijzen naar Lukas 19:41, waar we lezen dat de Heere Jezus over Jeruzalem weende. Want Hij wist dat veel Joden Hem zouden verwerpen én wat het lot van de stad en haar inwoners zou zijn. Dat maakte Hem intens verdrietig. Het laat ons iets zien van Gods hart.

Een ander moment waarop we lezen over tranen van de Heere Jezus was bij de opwekking van Lazarus. We lezen in Johannes 11:35 dat Jezus weende. Het is de kortste Bijbeltekst, maar zo inhoudsvol, zo veelbetekenend, zo vol troost.
Waarom zou de Heere Jezus gehuild hebben om de dood van iemand waarvan Hij wist dat Hij hem uit de dood zou opwekken? Omdat de Heer zowel God als mens was. Hij ervoer dezelfde gevoelens en emoties als de mensen. Hij deelde hun emoties: hun verdriet, hun rouw en hun blijdschap. Hij zag het verdriet van de zussen van Lazarus, van Martha en Maria, en Hij huilde met hen mee. Hij zag de vernietigende kracht van de dood. En Hij huilde om het gebroken bestaan.

Wat een troostvol beeld dat de Allerhoogste elke traan ziet en ze teder verzamelt in Zijn kruik. Dat tranen van mensen Gods hart bewegen. Alle tranen, zowel die van het verleden, als van het heden, als die in de toekomst zullen vloeien. Ook onze tranen zullen Hem zeker niet onberoerd laten!

Het mag ons bemoedigen dat de Heere Jezus tijdens Zijn leven op aarde ook tranen heeft gehuild. Dat Hij weet wat het betekent om te moeten lijden. Hij werd zelfs ‘Man van smarten’ genoemd (Jesaja 53:3). En juist omdat Hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan Hij ieder die beproefd wordt bijstaan (Hebreeën 2:18 – NBV)

Hoe ons leven er ook uit ziet, met welk verdriet we ook te maken hebben: Hij is erbij, Hij ziet onze tranen en kent ons verdriet als geen ander. En Hij wil ons helpen onze last te dragen. Bovenal hebben we het heerlijke vooruitzicht op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zonder tranen, zonder dood, zonder verdriet, rouw of pijn. Alles, ja echt alles, zal Hij nieuw maken. Wat geweldig!

En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.
Openbaring 21:4-5

We mogen samen op weg gaan in de kracht van de Heilige Geest, de grote Trooster die ons door God geschonken is. Wees gezegend!