De Kracht van Gods Woord

DE KRACHT VAN GODS WOORD

Ieder van ons kent wel van die Bijbelteksten die van speciale betekenis zijn.  Teksten die een bron van troost en kracht in ons leven zijn of teksten die van Gods bijzondere leiding op onze levensweg getuigen. Teksten die als het ware als ‘opgerichte tekens’, als markeringen, langs onze levensweg staan. In deze brief wil ik enkele teksten delen die mij heel dierbaar zijn en die veel voor me hebben betekend in mijn strijd met homoseksuele gevoelens. Ik heb me vaak aan deze woorden vastgeklampt zoals een drenkeling zich aan een reddingsboei vastklemt die hem is toegeworpen.

Eén van die, voor mij zeer betekenisvolle teksten, zijn de welbekende woorden:

Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.  Rom. 8:18 

Een tekst die ik zo koester! Soms, op momenten als ik het leven als pittig  ervaar, spreek ik deze woorden hardop uit voor mezelf. Ik merk dat het me goed doet en me sterkt. Eigenlijk hoeft ons dat ook niet te verbazen. Immers Gods Woord is levend en krachtig (Hebr. 4:12)! Het is heilzaam om Gods eigen woorden en Zijn heerlijke beloften in geloof hardop uit te spreken. Dit  proclameren doet iets met onze geest, met ons geloof, met onze wil en ons gevoel. En wat is het een geweldige belofte dat het lijden wat we meemaken in dit aardse leven niets voorstelt in verhouding tot het leven dat ons te wachten staat. We mogen uitkijken naar de opstanding van het lichaam en naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Paulus spreekt in 2 Kor. 4:17 van ‘een lichte verdrukking die van korte duur is’ en moedigt ons aan ‘onze ogen niet gericht te houden op de dingen die we zien, maar op de dingen die we niet zien’ (2 Kor. 4:18). Aan ons steeds opnieuw de keuze: focussen we ons op de moeite en het verdriet waar we in dit leven mee te maken hebben, of lukt het ons om verder te kijken naar die heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden?   

Een andere krachtige (en tegelijk ook best wel lastige) belofte die Paulus ons meegeeft op onze pelgrimstocht en die me vaak heeft bemoedigd: 

U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: Hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.    1 Kor. 10:13

Er zijn momenten in mijn leven geweest waarin het flink stormde en waarin ik het best moeilijk vond om op deze belofte van God te vertrouwen. Toch kan ik het achteraf beamen dat dit woord waar is. Hoe rotsachtig en haast onbegaanbaar de weg soms ook leek, God zorgde als het ware steeds weer voor het juiste schoeisel. Voor schouders die sterk genoeg bleken om het kruis te dragen. Ik kan niet anders dan belijden dat onze God een God van trouw is. Zelf als ik ontrouw was, bleef Hij trouw. Maar ook dat God een God is die Zijn kinderen voorziet in wat ze nodig hebben. In Psalm 103:8 staat het zo mooi: Liefdevol en genadig is de HEER, Hij blijft geduldig en groot is Zijn trouw. God kent ons hart en onze intenties. Als wij Hem willen volgen, is Hij ons zeker nabij! 

De laatste tekst die steeds opnieuw zo bij me binnenkomt, gaat over ons grote Voorbeeld, over de Here Jezus Zelf: 

Laten we vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor Hem in het verschiet lag, liet Hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.                     Hebreeën 12: 1b-2 

Hij ging ons voor. De grote Kruisdrager! Hij die zonder zonde was, droeg onze zonden en de straf die wij hadden verdiend. Hij droeg Zijn kruis en hield stand vanwege de heerlijkheid die voor Hem lag. En Hij is zo’n krachtig voorbeeld voor ons. Als de Zoon van God Zijn leven voor mij gaf, zou ik dan niet kruisdrager voor Hem willen zijn? Aan Hem komt alle eer en glorie toe!

Hilda Sol

DPM Ministry
Proclamatie kaart.