De Juni maand 2019, Laat Je Horen!

Eerstens; In het blad Melach HaArets, een uitgave van Stichting Beth Yeshua Nederland, kwam ik het volgende tegen. Melach HaArets staat voor Zout der Aarde. Juni is wederom dit jaar de Pinkstermaand en wie mij kent weet dat dit feest niet zo maar uit twee dagen bestaat. Doch aan Pinksteren gaat Pasen vooraf en Hemelvaart en wordt later dit jaar gevolgd door het Loofhuttenfeest. Pinksteren, de uitstorting van de H.G. en daarmede de innige verbondenheid met Yeshua / Jezus is iets van dagen, vele dagen. Al de dagen van mijn leven. In dit blad MH wordt het navolgende geschreven: De Geest van de Eeuwige. Pinksteren is de Christelijke term voor Sjawoeot, het Wekenfeest. Het feest is sinds jaar en dag door de Kinderen van Israel gevierd. Wat vierden ze? De erkenning, persoonlijk en als volk, dat G’d Zijn hemels document heeft gegeven aan de grote leraar die de opdracht van en het contact met de Eeuwige aankon: Mosjee Rabbenoe, Mozes onze Leraar. Dat je de Geest van de Eeuwige nodig hebt om dit document op zijn waarde te schatten, is bekend. Vandaar dat Paulus zegt: “Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest uit G’d, om te beseffen wat ons door Adonai vanuit Zijn genade geschonken is… Maar een ongeestelijk mens aanvaardt niet wat van de Geest van G’d is. Dat is voor hem dwaasheid. Hij kan het niet begrijpen, omdat het alleen geestelijk te beoordelen is” (1 Korinte 2:12-14). Die Heilige Geest is ons nieuw testamentisch geschonken en dit hebben we wederom kunnen vieren anno 2019!

Driebergen Juni 4 2019. Op ons twitter account heb ik er een afbeelding aan gewijd en enkele woorden. Deze vierde juni was een Heilige Geest Vervulde dag, zou je kunnen zeggen. Toerustingsdag relaties en seksualiteit. Met onderwerpen; Naar Zijn beeld, Bijbelse interpretaties, De invloed van cultuur, Identiteit & ontwikkeling, Pastorale begeleiding, Gemeente cultuur.

Naar Zijn Beeld; Een goede God schept een goede wereld. Gen 1:26-28, 31 De Schepper waardeert de schepping van man en vrouw als ‘zeer goed’. In het N.T. verwijzen de Heere Jezus, Paulus en de andere apostelen naar Genesis als de oorspronkelijke bedoeling van het huwelijk. Ondanks afstand in tijd en cultuur niet aan kracht ingeboet.

Herstel in Christus – Een persoonlijk verhaal van Richard Oostrum. “Ik was actief in de homoscene, tot ik als ‘volstrekt ongelovige’ een kerk in Amsterdam binnen liep. Daar mocht ik het Evangelie horen.”

Wat zegt de bijbel; Het NT is de vervulling, niet de opheffing van het OT. De seksuele ethiek van Leviticus wordt verder in het NT gehandhaafd. Wijsheid in de Bijbel is: leven in overeenstemming met de orde van God.

De invloed van de cultuur; voortgaande ontwikkelingen; homo-huwelijk verandert definitie van huwelijk. ontwikkeling gaat verder (polyamorie, incest moet kunnen etc.) gender: identiteit als gegeven (essentialisme)(Ik ben mijn gevoelens) of als construct?(gay of queer). Toenemende intolerantie tegen het van oudsher bestaande standpunt. Pleidooi voor een christelijke tegencultuur (John Stott: Christian Counter-Culture).

Een nieuw perspectief – Een persoonlijk verhaal. In de afgelopen 30 jaar heb ik me mogen inzetten voor mannen en vrouwen die dezelfde Onderweg.nu zijn gegaan als die ik ben gegaan. Het is mijn verlangen hen te supporten en te delen van wat God mij heeft gegeven. Het doet me verdriet en pijn om te zien hoe de homoseksuele relatie voor veel christenen meer en meer als ‘normaal’ wordt beschouwd. Deze ontwikkeling onder christenen en in kerken maakt dat ik me soms onveilig voel. Op mijn pelgrimage, aan Hem alle dank en eer.!

Identiteit en Ontwikkeling; De nature/nurture discussie is tot vandaag de dag onbeslist. De bijbel zegt iets unieks over identiteit. Voor elke Christen is het belangrijkste aspect van zijn persoonlijkheid: zijn identiteit in Christus, een centraal bepalend aspect van wat betekent om een volgeling van Jezus te zijn. Met een citaat van Tim Keller: Waarden en overtuigingen worden overgedragen in de context van een geloofsgemeenschap en niet door dogmatisme.

Pastorale begeleiding en Gemeentelijke cultuur; Drie pijlers van een gemeentelijke cultuur. I; Een atmosfeer van liefde, aanvaarding en vergeving. Zoals beschreven in 2 Korinte 5:16-18. Of zoals Miroslav Volf zegt in zijn boek ‘Exclusion and Embrace’. II; Bijbels fundament over relaties en seksualiteit. III; Bijbels discipelschap. Thema’s ingebed in de gemeente cultuur.

Over deze dag is nog veel meer te vertellen en te schrijven. Hopelijk komt er nog een verdere uitgave van deze belangrijke en informatieve dag, voor de tweede keer nu gehouden in Driebergen. En die op 18 oktober dit jaar wederom gehouden gaat worden. Zelf was ik wederom aanwezig, met een delegatie van Onderweg.nu. En bij de aanwezigen, ook meerdere noord-west veluwe naren, mooi om elkaar te ontmoeten.

Tweedens; Met Pinksterzondag was ik aanwezig in onze gemeente op ’t Harde. Daar werden we uitgedaagd om ook onze pinkster geluiden te laten horen. Uiteindelijk stonden als laatste deel van de dienst, allen buiten te zingen. Lied 675. “Geest van hierboven, leer ons te geloven, hopen, liefhebben door Uw kracht! Hemelse vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja! En op de Pinksterconferentie Opwekking was er een geweldige verdieping en bemoediging mogelijk. Analoog aan de blog van Hilda Sol, Gemeenschap is belangrijk.

Derdens; Bij Onderweg.nu zijn er tientallen personen bekend die onze weg zijn gegaan. Vooralsnog zijn er enkelen die hierover met naam en toenaam getuigen. Daarom blijven we verbonden met de engelstalige wereld om zo nu en dan nieuwe getuigenissen te publiceren. Ter bemoediging en ter navolging.

https://www.christianitytoday.com/ct/2019/may-web-only/greg-johnson-hide-shame-shelter-gospel-gay-teenager.html

Shalom / Jan Karreman