Categorie: Meditatie

ELIA MOMENTEN

‘Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.’ 1 Petrus 5: 7 Een geweldige tekst. En toch… Kennen we niet allemaal momenten waarop zulke woorden niet echt binnenkomen? De lucht lijkt grijs, ook al schijnt de zon. De profeet Elia kent zulke momenten. Lees 1 Koningen 19 […]

Verder lezen

NIET LOSRAKEN VAN JEZUS!

‘Wie Mij volgt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zussen, ja zelfs zijn eigen leven, kan Mijn leerling niet zijn! Lukas 14:26 Jezus vraagt naar je fundamentele oriëntatie. Welke weg ga jij? Wat of wie is nummer één in jouw leven? Hij […]

Verder lezen

NOOIT MEER ALLEEN!

‘Jullie, die geloven in Jezus Christus, zijn gemerkt met het stempel van de Heilige Geest, als voorschot op onze erfenis’ schrijft Paulus in Efeze 1:13 Wat betekent dat? De Heilige Geest? Dat klinkt zo vaag, kan iemand zeggen. Maar tegelijk is dit een heel belangrijk thema. Want zonder de Geest  […]

Verder lezen

Lachai Roï

‘Toen riep zij de HEER, die tot haar gesproken had, zo aan: ‘U bent de God die naar mij omziet! … Daarom noemt men de bron daar Lachai Roï.’   Genesis 16:13,14 Lachai Roï is Hebreeuws voor ‘de Levende die mij ziet.’ Het is de naam van de bron waar Hagar […]

Verder lezen

UIT DE DIEPTE

NEEM MIJN HART, VERANDER MIJ! Heer, neem mijn bezwaard, bezorgd hart en geef mij een vreugdevol, blij en vrolijk hart. Heer, neem mijn afkerig en dubbelhartig hart en geef mij een onverdeeld, volkomen toegewijd hart. Heer, neem mijn dwaas, hooghartig en hoogmoedig hart en geef mij een wijs, waarachtig en […]

Verder lezen

U BENT WAT U ZEGT

‘Want welk volk, hoe groot ook, heeft goden zo dichtbij als wij de HEER, onze God, telkens als wij Hem om hulp roepen?’ Deuteronomium 4:7 Als je tot Hem roept, dan laat de God van Israël je op een bepaalde manier merken dat Hij dichtbij is. Roepen is iets anders […]

Verder lezen

ALS EEN POSTDUIF

‘Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees Hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was.’   Daniël 6:11 In […]

Verder lezen

In de Waarheid blijven!

‘… ik zie mij genoodzaakt u op te roepen om te strijden voor het geloof dat voor eens en altijd aan de heiligen is overgeleverd.’ Judas 3b Het geloof, Gods evangelie, gaat al eeuwenlang mee. Van de ene generatie op de andere. Het is goed om God daarvoor te loven […]

Verder lezen

God aanbidden en prijzen!

‘Heren, wat moet ik doen om gered te worden?’  Handelingen 16:30 Paulus en Silas hebben het niet makkelijk! Op weg naar een gebedsplaats in Filippi worden ze vastgegrepen, naar het marktplein gesleurd en voor het stadsbestuur geleid. De kleren worden van hun lijf gescheurd. Ze worden gegeseld en gevangengezet. Menselijkerwijs […]

Verder lezen

Abba!

‘… God heeft in ons hart de Geest van zijn Zoon gezonden, die ‘Abba, Vader’ roept.’ Galaten 4:6b In het moderne Hebreeuws is het woord ‘Abba’ nog steeds het woord voor vader. Paulus schrijft het onvertaald op: ‘Abba!’   Dat woord drukt de warme en intieme vertrouwelijkheid uit tussen een […]

Verder lezen

Tot de tweede macht

‘De Here, uw God, is in uw midden, een held die verlost. Hij zal zich over u met vreugde verblijden. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal over u juichen met gejubel.’ Sefanja 3:17 Ik kreeg deze tekst bij de start van de Charismatische Levensschool even geleden. Hij was […]

Verder lezen

Een van beide

‘Voeg u bij Hem, de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus […]

Verder lezen

Bruid van het Lam

‘De bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn bruid staat klaar!’  Openbaring 19:8 Johannes ziet wat er in de hemel gaat gebeuren. Hij hoort geluiden. Stemmen roepen: ‘De bruiloft van het Lam is gekomen. Zijn bruid staat klaar!’ De Bruidegom heeft haar namelijk opgehaald, weggevoerd, zoals Paulus schrijft. Het […]

Verder lezen

Elke dag nieuwe kansen!

‘Gebruik je dagen goed, want we leven in een slechte tijd.’   Efeze 5:16 ‘De dagen zijn kwaad’, staat er letterlijk.  Bedoelt Paulus daarmee te zeggen dat er niet één dag is die níet slecht of kwaad is? Herken je voor jezelf dat je elke dag zomaar weer kunt worden ingepakt […]

Verder lezen

RADAR

‘…wordt vervuld met de Geest’  Efeziërs 5:18 ‘Stel je open voor de Geest van Jezus, laat Hem je hart en leven vervullen’, schrijft Paulus. Dat is niet gemakkelijk. Wel eenvoudig. Niet gemakkelijk. Het vraagt namelijk van je om van jezelf af te zien. Naar Jezus toe. Wel eenvoudig. Want als […]

Verder lezen

DAG AAN DAG DRAAGT HIJ ONS! (1)

In ons taalgebruik betekent het woord ‘lijden’ vooral ziekte, moeite en zorgen. Overal waar in het Nieuwe Testament het woord ‘lijden’ wordt gebruikt, gebeurt dat vooral in de betekenis van ‘lijden vanwege de gerechtigheid.’ Dat zijn twee heel verschillende betekenissen. In het evangelie wordt ‘lijden’ allereerst gebruikt voor het lijden […]

Verder lezen

Zegen, vervloek niet!

‘De Heer zegene je.’  Naar Numeri 6:24 God wil je zegenen! Dat moeten de priesters van Israël de mensen steeds weer inprenten. Zegenen wil niet zeggen: volstoppen met wat je maar hebben wilt. Hoewel de zegen van God ook mooie en goede dingen met zich mee brengt. Maar bij zegenen […]

Verder lezen

Onbesmet?

Jakobus (1:27), geeft een prachtige definitie van zuivere godsdienst, het is: ‘omzien naar weduwen en wezen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren’. Hij roept dus niet op tot wereldmijding. Maar hij maant wel tot voorzichtigheid. We zijn geroepen om zout te zijn en niet om ons […]

Verder lezen

GODS REGENBOOG

‘Er was een regenboog rondom de troon (van God)’ Openbaring 4:3 ‘Hij ( Jezus) was bekleed met een wolk en boven Zijn hoofd was een regenboog.’ Openbaring 10:3 God zei: ‘Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven, die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de […]

Verder lezen

GOEDE VRIJDAG

‘Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgekocht.’ Galaten 5:1 Als je mensen vraagt wat zij onder vrijheid verstaan, dan zullen velen zeggen dat vrijheid staat voor ‘zelfbeschikking.’ Doen wat je graag wilt zonder dat anderen je daarin beperken. De Franse schrijfster Françoise Sagan zei eens: ‘Ik heb […]

Verder lezen

VERKEERDE INVLOED

Jezus waarschuwde hen: ‘Pas op, hoed je voor de zuurdesem van de Farizeeën en de zuurdesem van Herodes.’ Markus 8:15 Jezus gebruikt het beeld van zuurdesem of gist wel vaker. Gist doortrekt het deeg. Ook al lijkt het een klein en onbelangrijk ingrediënt, het trekt door het hele deeg heen. […]

Verder lezen

Niemand vraagt naar mij!

‘Niemand die om mij geeft!’ Psalm 142: 5 Wat kan je je eenzaam voelen. Zoals je dat bijvoorbeeld kunt ervaren als je alleen op een verlaten station staat. Heel wat dichters hebben door de tijden heen die eenzaamheid onder woorden gebracht. Zo ook David in Psalm 142: ‘Niemand die om […]

Verder lezen

SPOORZOEKERS

‘Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Maar…laten we op de ingeslagen weg voortgaan!’  Fil 3: 12, 16                                                                                                             Wij zijn zoekende wezens. Van de wieg tot […]

Verder lezen

TIP

‘Als de Geest je leven leidt, volg dan ook de richting die Hij wijst!’  Galaten 5: 25 Jezus doopt ieder die in Hem gelooft met Zijn Geest. Dan zou het daarna vanzelfsprekend moeten zijn dat je van de weeromstuit je best gaat doen om net als Hij te gaan leven. […]

Verder lezen

HET GROTE GEBOD

Het gebod dat God ons heeft gegeven is relevant voor altijd, zeker voor deze tijd. ‘God liefhebben boven alles, en je naaste als jezelf,’ lees je in Mattheus 22: 36 – 40 We leven in een tijd van tegenstellingen. We beoordelen elkaar op allerlei punten. Ben je een wappie, ben […]

Verder lezen

Ja, jij!

‘Hij roept Zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.’   Johannes 10: 3 Als je er even over nadenkt, dan is het iets heel bijzonders, een wonderlijke ervaring, dat je als mens, één mens onder miljoenen, merkt dat Jezus je roept en aanspreekt. Er is geen verklaring […]

Verder lezen