Categorie: Meditatie

JEZUS KREEG HEM LIEF

‘En Jezus keek hem aan en had hem lief.’ Markus 10:21 Een man zegt tegen Jezus dat hij van jongst af aan de wil van God heeft gedaan. Gelukkige man, zou je zeggen. Die hoeft zich tenminste geen zorgen te maken over zijn verhouding tot God. Maar hij blijkt daar […]

Verder lezen

SJALOM!

‘Hij – dat is Jezus – zei tegen de vrouw: ‘Uw geloof heeft u gered, ga in vrede!’ Lukas 7:50 Onweerstaanbaar aangetrokken worden tot Jezus, zoals deze vrouw, ken je daar iets van? Ze heeft een slechte naam. Daar heeft ze het naar gemaakt. Hoe heeft het zover kunnen komen? […]

Verder lezen

Maar twee letters…

Jezus riep: ‘Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken!’   Johannes 7:37 Twee letters: bee en ij. ‘Bij’ wil zeggen: naar iemand toe komen. Naar Jezus in dit geval. Hij nodigt je uit om te komen. Dat mag. Dat móet! Hij geeft namelijk water aan mensen die uitgedroogd zijn. […]

Verder lezen

Veranderd!

‘Maar Zacheus was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Luister, Heer, de helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven, en als ik iemand iets heb afgeperst, zal ik het viervoudig vergoeden!’  Lucas 19:8 Zacheus? Een man met een bloedzuigersmentaliteit! Niet vies van afpersing. Misbruik van mensen. […]

Verder lezen

Jezus verrassen!

Toen Jezus dit hoorde, verbaasde Hij zich over hem.  Lukas 7:9 Jezus is aangenaam verrast, er klinkt iets van bewondering door in wat Hij zegt over die hoofdman over honderd soldaten, in Kafarnaüm. Op wat de vrienden van deze man over hem zeggen, reageert Hij met: ‘Zelfs in Israël heb […]

Verder lezen

ELIA MOMENTEN

‘Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.’ 1 Petrus 5: 7 Een geweldige tekst. En toch… Kennen we niet allemaal momenten waarop zulke woorden niet echt binnenkomen? De lucht lijkt grijs, ook al schijnt de zon. De profeet Elia kent zulke momenten. Lees 1 Koningen 19 […]

Verder lezen

NIET LOSRAKEN VAN JEZUS!

‘Wie Mij volgt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zussen, ja zelfs zijn eigen leven, kan Mijn leerling niet zijn! Lukas 14:26 Jezus vraagt naar je fundamentele oriëntatie. Welke weg ga jij? Wat of wie is nummer één in jouw leven? Hij […]

Verder lezen

NOOIT MEER ALLEEN!

‘Jullie, die geloven in Jezus Christus, zijn gemerkt met het stempel van de Heilige Geest, als voorschot op onze erfenis’ schrijft Paulus in Efeze 1:13 Wat betekent dat? De Heilige Geest? Dat klinkt zo vaag, kan iemand zeggen. Maar tegelijk is dit een heel belangrijk thema. Want zonder de Geest  […]

Verder lezen

Lachai Roï

‘Toen riep zij de HEER, die tot haar gesproken had, zo aan: ‘U bent de God die naar mij omziet! … Daarom noemt men de bron daar Lachai Roï.’   Genesis 16:13,14 Lachai Roï is Hebreeuws voor ‘de Levende die mij ziet.’ Het is de naam van de bron waar Hagar […]

Verder lezen

UIT DE DIEPTE

NEEM MIJN HART, VERANDER MIJ! Heer, neem mijn bezwaard, bezorgd hart en geef mij een vreugdevol, blij en vrolijk hart. Heer, neem mijn afkerig en dubbelhartig hart en geef mij een onverdeeld, volkomen toegewijd hart. Heer, neem mijn dwaas, hooghartig en hoogmoedig hart en geef mij een wijs, waarachtig en […]

Verder lezen

U BENT WAT U ZEGT

‘Want welk volk, hoe groot ook, heeft goden zo dichtbij als wij de HEER, onze God, telkens als wij Hem om hulp roepen?’ Deuteronomium 4:7 Als je tot Hem roept, dan laat de God van Israël je op een bepaalde manier merken dat Hij dichtbij is. Roepen is iets anders […]

Verder lezen

ALS EEN POSTDUIF

‘Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees Hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was.’   Daniël 6:11 In […]

Verder lezen

In de Waarheid blijven!

‘… ik zie mij genoodzaakt u op te roepen om te strijden voor het geloof dat voor eens en altijd aan de heiligen is overgeleverd.’ Judas 3b Het geloof, Gods evangelie, gaat al eeuwenlang mee. Van de ene generatie op de andere. Het is goed om God daarvoor te loven […]

Verder lezen

God aanbidden en prijzen!

‘Heren, wat moet ik doen om gered te worden?’  Handelingen 16:30 Paulus en Silas hebben het niet makkelijk! Op weg naar een gebedsplaats in Filippi worden ze vastgegrepen, naar het marktplein gesleurd en voor het stadsbestuur geleid. De kleren worden van hun lijf gescheurd. Ze worden gegeseld en gevangengezet. Menselijkerwijs […]

Verder lezen

Abba!

‘… God heeft in ons hart de Geest van zijn Zoon gezonden, die ‘Abba, Vader’ roept.’ Galaten 4:6b In het moderne Hebreeuws is het woord ‘Abba’ nog steeds het woord voor vader. Paulus schrijft het onvertaald op: ‘Abba!’   Dat woord drukt de warme en intieme vertrouwelijkheid uit tussen een […]

Verder lezen

Tot de tweede macht

‘De Here, uw God, is in uw midden, een held die verlost. Hij zal zich over u met vreugde verblijden. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal over u juichen met gejubel.’ Sefanja 3:17 Ik kreeg deze tekst bij de start van de Charismatische Levensschool even geleden. Hij was […]

Verder lezen

Een van beide

‘Voeg u bij Hem, de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus […]

Verder lezen

Bruid van het Lam

‘De bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn bruid staat klaar!’  Openbaring 19:8 Johannes ziet wat er in de hemel gaat gebeuren. Hij hoort geluiden. Stemmen roepen: ‘De bruiloft van het Lam is gekomen. Zijn bruid staat klaar!’ De Bruidegom heeft haar namelijk opgehaald, weggevoerd, zoals Paulus schrijft. Het […]

Verder lezen

Elke dag nieuwe kansen!

‘Gebruik je dagen goed, want we leven in een slechte tijd.’   Efeze 5:16 ‘De dagen zijn kwaad’, staat er letterlijk.  Bedoelt Paulus daarmee te zeggen dat er niet één dag is die níet slecht of kwaad is? Herken je voor jezelf dat je elke dag zomaar weer kunt worden ingepakt […]

Verder lezen

RADAR

‘…wordt vervuld met de Geest’  Efeziërs 5:18 ‘Stel je open voor de Geest van Jezus, laat Hem je hart en leven vervullen’, schrijft Paulus. Dat is niet gemakkelijk. Wel eenvoudig. Niet gemakkelijk. Het vraagt namelijk van je om van jezelf af te zien. Naar Jezus toe. Wel eenvoudig. Want als […]

Verder lezen

DAG AAN DAG DRAAGT HIJ ONS! (1)

In ons taalgebruik betekent het woord ‘lijden’ vooral ziekte, moeite en zorgen. Overal waar in het Nieuwe Testament het woord ‘lijden’ wordt gebruikt, gebeurt dat vooral in de betekenis van ‘lijden vanwege de gerechtigheid.’ Dat zijn twee heel verschillende betekenissen. In het evangelie wordt ‘lijden’ allereerst gebruikt voor het lijden […]

Verder lezen

Zegen, vervloek niet!

‘De Heer zegene je.’  Naar Numeri 6:24 God wil je zegenen! Dat moeten de priesters van Israël de mensen steeds weer inprenten. Zegenen wil niet zeggen: volstoppen met wat je maar hebben wilt. Hoewel de zegen van God ook mooie en goede dingen met zich mee brengt. Maar bij zegenen […]

Verder lezen