BETREFT: WETSVOORSTEL CONVERSIETHERAPIE

Aan verschillende leden van de commissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer,  

Op 29 februari zal er in de Tweede Kamer gesproken worden naar aanleiding van de wetenschappelijke toetsing van het wetsvoorstel dat in de gewijzigde vorm aangehaald wordt als ‘Wet strafbaarstelling conversiehandelingen.’ In eerdere teksten wordt gesproken over ‘homogenezing of conversietherapie.’

Als bestuur van de stichting Onderweg.nu, met als doel het bemoedigen van mensen met homoseksuele gevoelens die Jezus willen volgen, vinden wij dit wetsvoorstel geen goed idee.  

We betreuren uiteraard de pijn en moeite die mensen met homoseksuele gevoelens kunnen ervaren in contact met mensen die druk op hen uitoefenen en daarbij de grenzen van het betamelijke overgaan. Als ervaringsdeskundigen kennen we daar ook iets van. We wijten dat vooral aan een gebrek aan kennis en kunde met betrekking tot dit onderwerp. Wat dat betreft is er nog veel te winnen, door bijvoorbeeld toerusting op dit gebied. 

Tegelijkertijd vinden we, met anderen, dat het niet noodzakelijk is om voor een verbod op conversietherapie een nieuwe wettelijke bepaling te introduceren. Het strafrecht en gezondheidsrecht zijn ons inziens voldoende uitgerust om kwalijke praktijken aan te pakken. Daarbij heeft iedere beroepsgroep, ook predikanten en voorgangers, afspraken met betrekking tot opleiding, vorming en een gedragscode die moet worden ondertekend voor registratie. Zodat wangedrag kan worden aangepakt op grond van klachten over iemands functioneren. https://www.eur.nl/esl/nieuws/een-verbod-op-conversietherapie-daadwerkelijk-noodzakelijk Opmerkelijk is dat er geen jurisprudentie is met betrekking tot conversiehandelingen. We zijn die althans niet tegengekomen.

Het gebruik van de term conversietherapie vinden we verwarrend. Conversie is een psychologisch begrip, dat doelt op negatieve verschijnselen die een verborgen oorzaak hebben in iets anders. Conversietherapie haalt die oorzaak naar boven om de betrokkene te helpen de negatieve effecten te hanteren. Meer in het algemeen staat het begrip conversie voor verandering, waar iedere therapie of vorm van hulpverlening op uit is.

In dit wetsvoorstel wordt conversietherapie versmald tot verandering op het gebied van seksualiteit. Maar vervolgens worden conversie-handelingen weer heel breed gedefinieerd: ook gebeden waarin God gevraagd wordt om genezing, of verandering of om kracht opdat iemand niet achter zijn of haar begeerten aanloopt, vallen eronder. Alsook pastorale of dagelijkse gesprekken over iemands gebrokenheid en de noodzaak om zijn of haar zonden te belijden, of de vraag of iemand celibatair zou wil leven voor langere tijd. Ook een gebed als het Onze Vader, waarin God wordt gevraagd om vergeving van zonden en bewaring voor verzoeking, zou strafbaar kunnen worden gesteld, als het in het bijzijn of samen met iemand met homoseksuele gevoelens gebeden wordt. In het Verenigd Koninkrijk bogen parlementariërs zich daar even geleden over. https://cvandaag.nl/98709-dossier-problematische-homobekeringswet-aangeboden-aan-britse-parlementarirs Opmerkelijk vinden wij ook het onderscheid tussen jongeren tot 18 jaar en kwetsbaren. Kan die kwetsbaarheid ons niet allemaal treffen per moment? En is het niet zo dat in een democratisch land als het onze, ieder – ongeacht leeftijd – recht heeft op zorg alsook een

therapeutische keuzevrijheid? Als we jongeren op de basisschool serieus nemen als zij aangeven genderdysforie te ervaren, zou dat dan niet gelden voor een 10-jarige die aangeeft ongewenste seksuele aantrekking te ervaren tot hetzelfde geslacht?

Zal het zo worden in Nederland dat iemand met ongewenste seksuele aantrekking tot hetzelfde geslacht, wat als genderdysforie ervaren kan worden, in de kou blijft staan omdat hulp strafbaar gesteld is? Terwijl iemand met ongewenste geslachtskenmerken in aanmerking komt voor een uitgebreid pakket aan begeleiding en hulp, bestaande uit hormoonbehandelingen, chirurgische ingrepen en het eventueel invriezen van eicellen. En dat voor een groot deel vergoed. Zorgverzekeraars geven informatie daarover op hun sites. Bij grote werkgevers is betaald verlof voor gendertransitie steeds gebruikelijker (NOS Nieuws, 2/9 2023). Zo zien we een disbalans in hulpaanbod in ons democratische land. Terwijl we allemaal belasting betalen en in partijprogramma’s wordt beloofd ‘we laten niemand vallen!’

Opmerkelijk is overigens dat ‘spijt achteraf’ en geleden schade ten gevolge van een transitie weinig worden belicht. Op 17 oktober 2019 al berichtte het Reformatorisch Dagblad onder de kop ‘Veel transgenders betreuren transitie,’ een bericht van Sky News in Londen. Rond het Detransition Advocacy Network bestond destijds al een groep van 5000 mensen die terug wilden naar hun oorspronkelijke identiteit.

Naast rechten die voor een verbod op conversiehandelingen kunnen worden aangevoerd, zijn er ook die daartegen kunnen pleiten. Zo kan op grond van de opvoedingsvrijheid van ouders worden gesteld dat zij mogen bepalen of hun kind conversietherapie zal krijgen of niet. Het aanvullend protocol bij artikel 2 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens stelt: ‘Bij de uitoefening van alle functies die de staat in verband met de opvoeding en het onderwijs op zich neemt, eerbiedigt de staat het recht van ouders om zich van die opvoeding en van dat onderwijs te verzekeren, die overeenstemmen met hun eigen godsdienstige en filosofische overtuigingen.’ https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Convention_NLD

Om u een inkijkje te geven in hoe wij als organisatie en ervaringsdeskundigen praktisch vormgeven aan onze visie en doelstelling, sturen we u in de bijlage ‘Onderweg.nu en Conversietherapie, 8 vragen en antwoorden,’ een tekst die geschreven is in antwoord op vragen van een journaliste over dit thema. 1)

We ervaren het zo dat we voorzien in een behoefte. Anders zou niemand reageren, en zouden er geen aanmeldingen zijn. Je kunt ons vergelijken met een stichting voor mensen die spijt hebben van een abortus of transitie. Iedereen kan dan wel roepen ‘Waar maak je je druk om.’ Maar je zult er maar mee zitten! Hulp en steun vragen staat vrij. Laat dat zo blijven!

Met een hartelijke groet en zegenwens,

Ds Bertien van Ginhoven

Bestuur Onderweg.nu

Noot 1) De bijlage ‘Heeft wat Onderweg.nu doet ook maar iets met conversietherapie te maken?’ vind je als PDF-bestand onder de rubriek boeken op deze site.

Foto: Unsplash