ANBI

Informatie over Stichting Onderweg.nu, voorheen Stichting Onze Weg, in het kader van ANBI- verplichtingen

Met ingang van 1 januari 2014 is elke ANBI-instelling verplicht om een aantal gegevens over de stichting op de website te publiceren. Onderstaand vindt u informatie betreffende de Stichting Onderweg.nu, voorheen Stichting Onze Weg.

Algemene en contactgegevens

Stichting Onze Weg is opgericht per 25 maart 1982
Postadres: Onderweg.nu – p/a Den Domp 28, 4305 AS, Ouwerkerk

Het bestuur bestaat per 5 november 2019 uit de volgende personen:

Voorzitter: Ds Bertien van Ginhoven

Vice voorzitter: André Fonteijn

Secretaris: Ton van der Breggen

Penningmeester: Jan Karreman

Lid: Richard Oostrum

De Stichting Onderweg.nu staat in het handelsregister van de Kamers van Koophandel nog steeds geregistreerd als Stichting Onze Weg.
KvK nummer: 41202118
RSIN nummer: 815111939

Doelstelling van de Stichting Onderweg.nu

Conform de Statuten heeft de stichting tot doel:

De belangen behartiging op ideële gronden in de meest uitgebreide zin des woords van mensen met homofiele gevoelens, die gekozen hebben om hiervan in onthouding te leven. De stichting tracht dit doel te bereiken door bemoediging en toerusting vanuit Bijbelse principes. Als ook naar buiten te treden om haar visie bekend te maken.

Beloningsbeleid van de Stichting Onderweg.nu

Bestuurders van de stichting verrichten hun werkzaamheden voor de stichting zonder enige vergoeding. Gemaakte en te maken kosten kunnen wel zonder opslag gedeclareerd worden bij de Penningmeester, die deze kosten vervolgens uitbetaalt.

Beleidsplan (beknopt)

Om het hierboven omschreven doel te realiseren onderhoudt de stichting, dan wel doet onderhouden, de volgende activiteiten:

  • het beheren van een interaktieve website (www.onzeweg.nl, per maart 2014 www.Onderweg.nu);
  • het uitgeven van berichten via de site.
  • het organiseren van lotgenotengroepen (supportgroepen);
  • het (mede)organiseren van dagen waar bij de stichting betrokken personen elkaar kunnen ontmoeten (ontmoetingsdagen);
  • het bevorderen van deskundigheid van bij de stichting betrokken personen.

Het is niet de bedoeling om· vermogensgroei na te streven. Mocht er minder vraag dan toename van de gelden zijn, dan zullen deze gelden risicomijdend en kortlopend op rente worden gezet.

Activiteiten overzicht

In 2013 zijn twee nummers van BinnensteBuiten verschenen. Eén persoon bezocht de LINC-conferentie. In 2014 tot en met 2019 zijn we op de achtergrond present geweest en gebleven, om onze visie en missie vorm te geven. De website is inmiddels vernieuwd en aangepast. Deze wordt regelmatig aangevuld met artikelen en nieuwe informatie. Onze ontmoetingen hebben in die jaren meer in kleine kring plaats gevonden, in de vorm van samenkomsten als bestuur en als supportgroepen en door betrokkenheid op ontmoetings- en studiedagen van geestverwante organisaties. Ook in 2020, 2021 en in het afgelopen jaar, 2023, ontmoetten we elkaar in kleine kring.

U kunt het werk van de Stichting Onderweg.nu ondersteunen, door een bedrag over te maken naar IBAN: NL35 INGB 0001 7141 56; BIC: INGBNL2A; t.n.v. Stichting “Onze Weg” ’t Harde.

In de periode van 2013 – 2022 mochten we verschillende giften ontvangen. Zo ook in het afgelopen jaar, 2023. Zie daarvoor onze jaarrekening.

Ons beleids- en werkplan 2020 – 2025 kunt u opvragen via het contactformulier.

Financiële verantwoording

Onze financiële verantwoording is te bekijken door hier te klikken.