ANBI

Informatie over Stichting Onze Weg in het kader van ANBI- verplichtingen

Met ingang van 1 januari 2014 is elke ANBI-instelling verplicht om een aantal gegevens over de stichting op de website te publiceren. Onderstaand vindt u de informatie betreffende de stichting “Onze Weg”.

Algemene en contactgegevens

Stichting Onze Weg is opgericht per 25 maart 1982
Postadres: Onderweg.nu – P/a Houtrustweg 45, 8084 CC, ’t Harde

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Ds Bertien van Ginhoven

Vice voorzitter: André Fonteijn

Secretaris: Ton van der Breggen

Penningmeester: Jan Karreman

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel.
KvK nummer: 41202118
RSIN nummer: 815111939

Doelstelling van de stichting Onze Weg

Conform de Statuten heeft de stichting tot doel:

De belangen behartiging op ideële gronden in de meest uitgebreide zin des woords van mensen met homofiele gevoelens, die gekozen hebben om hiervan in onthouding te leven. De stichting tracht dit doel te bereiken door training en toerusting vanuit Bijbelse principes.

Beloningsbeleid van de stichting Onze Weg

Bestuurders van de stichting verrichten hun werkzaamheden voor de stichting zonder enige vergoeding. Gemaakte en te maken kosten kunnen wel zonder opslag gedeclareerd worden bij de Penningmeester, die deze kosten vervolgens uitbetaalt.

Beleidsplan (beknopt)

Om het hierboven omschreven doel te realiseren onderhoudt de stichting, dan wel doet onderhouden, de volgende activiteiten:

  • het beheren van een website (www.onzeweg.nl, m.i.v. maart 2014 www.onderweg.nu);
  • het uitgeven van een periodiek of berichten via de site.
  • het organiseren van lotgenotengroepen (supportgroepen);
  • het (mede)organiseren van dagen waar bij de stichting betrokken personen elkaar kunnen ontmoeten (ontmoetingsdagen);
  • het bevorderen van deskundigheid van bij de stichting betrokken personen.

Het is niet de bedoeling om· vermogensgroei na te streven. Mocht er minder vraag dan toename van de gelden zijn, dan zullen deze gelden risicomijdend en kortlopend op rente worden gezet.

Tenminste eens per jaar zal een nieuwsbrief worden verstuurd naar daarvoor in aanmerking komende organisaties en natuurlijke personen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

In 2013 zijn twee nummers van BinnensteBuiten verschenen. Er is door een persoon de LINC-conferentie bezocht.

In 2014 en 2015, tot en met 2018, zijn we ‘op de achtergrond’ present geweest en gebleven, om onze visie en missie vorm te geven. De web-site is inmiddels vernieuwd en aangepast. En zal verder aangevuld worden met reeds gepubliceerde artikelen en nieuwe informatie. Het ontmoeten heeft deze twee jaren meer in kleine kring plaats gevonden. Als bestuur en als support groepen en door betrokkenheid op ontmoeting en studie dagen van andere organisaties als Different en Living Waters Nederland.

U kunt het werk van de stichting Onze Weg ondersteunen, door een bedrag over te maken naar ING Bank nummer 1714156, IBAN: NL35 INGB 0001 7141 56, BIC: INGBNL2A.
Ook in 2013/14/15/16/17/18  mochten we van een aantal personen een kleine dan wel grotere gift ontvangen.

Financiële verantwoording

Download onze jaarrekening